Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Vzdelávanie k prírode blízkeho obhospodarovaniu lesa na Duchonke a Smolníku v r. 2009 a 2010NLC Zvolen v spolupráci s Odborom usmerňovania lesníckych činností GR LSR, š.p. a pracovníkmi OZ Prievidza, LS Duchonka pripravili odborné vzdelávanie pre pracovníkov vonkajšej prevádzky k zavádzaniu prírode blízkeho obhospodarovania lesa do praxe, financované z fondov Európskej únie. Táto forma hospodárenia v lese je vysoko efektívnym spôsobom trvale udržateľného využívania lesov, ktorý sa ako jedna z vedúcich priorít uvádza aj v akčnom pláne národného lesníckeho programu. Jeho cieľom je dosiahnutie vhodnej druhovej, vekovej a priestorovej štruktúry lesných porastov a tým zabezpečenie požadovanej ekologickej stability a biologickej rozmanitosti lesa. Je vysoko aktuálny práve v čase súčasnej ekonomickej krízy, pretože preferuje postupy nízkonákladového pestovania lesa a tým umožňuje výrazné šetrenie prostriedkov na pestovateľskú činnosť.
Získanie základných teoretických poznatkov a praktických skúseností sa stali obsahom odborného 2-dňového kurzu, ktorý sa uskutočnil na školiacom objekte Pro Silva Duchonka na LS s tým istým názvom v r. 2009 v štyroch sústredeniach v dňoch 12.-13.5.2009, 19.–20.5. 2009, 26.–27.5. 2009 a 9.–10.6. 2009 a v r. 2010 v 2 sústredeniach v máji. Celkovo sa ho zúčastnilo 135 účastníkov, z toho 120 zamestnancov š.p. Lesy SR z OZ Šaštín, Smolenice, Palárikovo, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica, Žarnovica, Krupina, Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca. V rámci teoretickej časti boli účastníkov vysvetlené širšie súvislosti, prečo lesné hospodárstvo potrebuje zmenu v prístupu hospodárenia v lese a akú alternatívu ponúka prírode blízke obhospodarovanie lesa. Mali možnosť oboznámiť sa so základnými teoretickými poznatkami z tohto progresívneho pestovateľského smeru, s množstvom príkladov praktickej aplikácie a so spôsobom, ako Lesy SR, š.p. pristupujú k zavádzaniu prírode blízkeho pestovania lesa do praxe. Na praktických ukážkach boli účastníkov predstavené výsledky prírode blízkeho hospodárenia na LS Duchonka, pričom lektormi boli zamestnanci LS.
Účastníci z LSR, š.p. ako ďalšie pokračovanie vzdelávania začali pripravovať projekty Pro Silva, ktoré spracúvajú pre podmienky hospodárenia vo vlastných lesníckych obvodoch (obsah projektov Pro Silva nájdete kliknutím). Celkovo sa rozpracovalo 15nových projektov, ktoré budú predstavené a prezentované na spoločnom stretnutí záujemcov o prírode blízke hospodárenie dňa 8.10.2009 v Plavečskom Podhradí na OZ Šaštín.
Základné informácie o školiacom objekte Pro Silva Duchonka nájdete kliknutím.
Fotogalériu zo vzdelávania otvoríte kliknutím
Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa sa v r. 2009 uskutočnilo aj na východnom Slovensku a to na demonštračnom objekte Pro Silva Smolnícka Osada. Celkovo boli zorganizované 4 sústredenia v mesiacoch september-október, na ktorých sa zúčastnilo 95 lesných hospodárov, prevažne z LSR, š.p., v menšej miere z neštátnych subjektov.
Základné informácie o školiacom objekte Pro Silva Smolník nájdete kliknutím.