Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Haluzická tiesňava 

 

LOKALIZÁCIA: Severovýchodne od obce Trenčianske Stankovce, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
PRÍSTUP: Z obce Haluzice smerom na Štvrtok pri obecnom úrade

Územie Haluzickej tiesňavy patrí do intravilánu obce Haluzice a orograficky je začlenené do CHKO Biele Karpaty. V roku 1963 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku so 4. stupňom ochrany. Tiesňava vznikla hĺbkovou erozívnou činnosťou Haluzického potoka. V hornej časti, v dolomiticko – vápencovom flyšovom podloží, erózia postupne vyhĺbila 30 m hlbokú a 100 m širokú skalnú strž, ktorá sa postupne rozširovala. Jemný piesčitý materiál, zo strmých bočných stien, sa následkom poveternostných vplyvov zosypával a tvoril na úpätí stien násypové kužele. Väčšie prívaly vody materiál transportovali nižšie, kde sa vytvárali suťové naplaveniny, ktoré zanášali úrodné pozemky v obci Štvrtok a spätnou eróziou ohrozovali časť obce Haluzice. Na svahoch sa tvorili ryhy a jarky a z nich sa vytvárali nové strže. Najväčšia vznikla v lokalite Pod kostolom. Za obeť jej padla časť starého cintorína a strážnej veže opevneného románskeho kostola z 13. storočia. V období Rakúsko-Uhorska, v rokoch 1912 - 1913, boli začaté asanačné práce. Svoj účel však nesplnili. V rokoch 1926 - 1927 realizoval prof. Dr. Ing. Leo Skatula (1889-1974) projekt zahrádzania Haluzického potoka. Prof. Skatula bol lesníkom, ktorý poznal význam pôdoochrannej a vodohospodárskej funkcie lesa. Je autorom projektu, ktorý spevnil svahy tiesňavy a zabránil povodniam a odnášaniu naplavenín. Vybudovanú sústavu tvorilo 8 murovaných prehrádzok a v dolnej časti dláždené koryto odstupňované 17 kamennými stupňami. Svahy stabilizovali zalesnením pomocou terás z vŕbových plôtikov. Na okraje, dno a holé miesta vysadili 3 až 4-ročné škôlkované sadenice krov a stromov a popínavé rastliny. V priebehu ďalších rokov dreviny, kry a popínavé rastliny postupne zaplnili celú plochu strže. 
Strž na konci uzavreli štvormetrovou vysokou kamennou prehrádzkou. Posledná prehrádzka bola postavená na účely zastavenia spätnej erózie a v záujme ochrany obce Haluzice, ako aj spojovacej cesty s obcou Štvrtok. Celková dĺžka upraveného Haluzického potoka vrátane strže je 1,5 km. Generálne opravy sa realizovali v rokoch 1960, 1965, 1979 a 1980. V roku 2011 LESOSTAV NITRA a.s. vykonal opravu prehrádzok v pravostrannej strži. 
V súčasnej dobe sa v hlavnej strži na Haluzickom potoku nachádza 6 funkčných prehrádzok. V pravostrannej strži sú 4 prehrádzky. Účelom prehrádzok je zachytávanie splavenín, ktoré vznikli eróziou v hornej časti toku ako aj zadržiavanie vysokých vodných stavov pri búrkach. 17 kamenných stupňov spomaľuje odtok vody a bezpečne odvádza vodu. Správcom Haluzického potoka je Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Technické dielo na Haluzickom potoku – kamenné prehrádzky a stupne sú majetkom štátu v správe štátneho podniku LESY SR, organizačná zložka OZ Považie. Obhospodarovateľom a správcom lesných pozemkov sú LESY SR, š.p., organizačná zložka OZ Považie.