Kontakty

Sumárny prehľad – aktualizácia 4/2024

1.Sumárny prehľad hospodárenia, hlavné aspekty a ciele hospodárenia na OZ Považie

 

1.1 Základné informácie o lesoch.
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  je rozčlenený na 12 organizačných zložiek. Organizačná zložka OZ Považie je jednou z tohto celku. Podľa sumárnych údajov k 1.1.2024 organizačná zložka OZ Považie  obhospodaruje lesné pozemky o celkovej výmere 72 432 ha. Člení sa na 8 lesných správ a 4 expedičné sklady. 
Z celkovej obhospodarovanej výmery lesných pozemkov pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky predstavujú výmeru 49 244 ha, pozemky zmluvne prenajaté od iných subjektov predstavujú výmeru 8 076 ha a pozemky neštátne neodovzdané obhospodarované na základe zákona výmeru 15 112 ha.


1.2 Lesy a systém hospodárenia.
Systém hospodárenia v lesoch na Slovensku určujú Programy starostlivosti o lesy (PSL) vyhotovené v súlade so zákonom o lesoch a súvisiacimi právnymi normami, buď Národným lesníckym centrom (NLC) vo Zvolene alebo súkromnými projektantmi, podľa metodického usmernenia NLC Zvolen. Programy sú schválené orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva na obdobie platnosti spravidla 10 rokov. Z viacerých dôležitých faktorov plánovania v lesnom hospodárstve treba poukázať hlavne na dva z nich – pri plánovaní výšky ťažby táto nesmie byt vyššia ako je prírastok a upustilo sa od holorubného spôsobu hospodárenia. Hospodárska činnosť je zameraná v prevažnej väčšine na podrastový spôsob, ktorý zabezpečuje trvalé pokrytie pôdy lesným porastom. Pri plánovaní v lesoch sú zohľadnené požiadavky ochrany prírody so zameraním na zvláštnosti v regiónoch. Výška ťažby v PSL je pre lesného hospodára záväzná a podlieha kontrole orgánov štátnej správy pôsobiacich v systéme lesného hospodárstva.

 

Výmera obhospodarovaných lesov – porastová pôda

Spolu

spolu

 štátne

 neštátne neodovzdané

prenajaté

68 936 ha

47 631 ha

17 585 ha

3 720 ha

Výmera podľa kategórií lesov

hospodárske lesy

ochranné lesy

lesy osobitného určenia

53 770 ha

13 098 ha

2 068 ha

           

 

 

 

Výmera chránených území

Spolu

podľa stupňa územnej ochrany prírody a krajiny

II.

III.

IV.

V.

25 724 ha

22 671 ha

1 505 ha

373 ha 

1 175 ha

 

 

Podiel uplatňovania hospodárskych spôsobov

     podrastový      

holorubný

výberkový

účelový

 

81,3 %

0,3 %

1,0 %

17,4 %

 

 

2. Dlhodobé hospodárske ciele

Dlhodobé hospodárske ciele a zámery v obhospodarovaní lesov vychádzajú zo štátnej lesníckej politiky a na to nadväzujúcich legislatívnych noriem, ktoré vytvárajú základné rámce v obhospodarovaní lesov.
Dlhodobým cieľom hospodárenia je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zabezpečení plnenia ekonomických, environmentálnych a sociálnych funkcií lesov.

 

3. 10 – ročné hospodárske úlohy a ciele

10 – ročné úlohy a ciele vychádzajú z Programov starostlivosti o lesy, ktoré sú prostriedkom pre dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri súčasnom plnení ostatných produkčných a mimoprodukčných funkcií.
PSL je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. (Zákon č. 326/2005 Z. z., § 40, ods. 1).
PSOL vyhotovuje odborne spôsobilá nezávislá inštitúcia spravidla na obdobie 10 rokov pre „Lesný celok (LC)“ , resp. „Vlastnícky celok (VC)“. 
Pri tvorbe PSL zriaďovateľ vychádza z modelov hospodárenia schválených orgánom štátnej správy na základe komplexného a podrobného zisťovania stavu a vývoja lesného fondu.
Výsledkom plánovania je opis porastov a plán hospodárskych opatrení pre najnižšie jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny.

 

 

 

4. Krátkodobé hospodárske úlohy a ciele

Sú dané ročnými vykonávacími plánmi hospodárskych opatrení v JPRL /dielcoch/. Vypracovávajú sa v technických jednotkách alebo v eurách.
Ročné vykonávacie plány vyhotovuje lesný hospodár pre jednotlivé porasty na základe predpisu PSL - možnosti (produkcia dreva) a potreby (zdravotný stav lesa, výchova porastov, ochranné opatrenia) vykonania hospodárskych opatrení v porastoch. Výška ročných úloh sa približne rovná 1/10 plánovaných úloh PSL. Pri činnostiach, ktoré nie sú v PSL určené sa postupuje podľa potrieb jednotlivých porastov. Výber druhov pri realizácii (plánovaní) zásahov je ovplyvnený predpisom PSL (ťažbe a obnova porastov) a možnosťami stanovišťa.
Ročné plány sú vyhotovované pre:
Ťažbovú činnosť - ťažba obnovná 
- ťažba výchovná /prebierky/ v porastoch do 50 r. a nad 50 r.
Pestovnú činnosť - zalesňovanie
- výchova mladín / prečistky /
- ochrana kultúr proti burine, proti zveri
- príprava plochy pre zalesňovanie.


poľovníctvo - ročný plán chovu a lovu poľovnej zveri v režijných revíroch OZ 
ostatné plány - (finančné, .....)

Plán OZ Považie 2024

Skutočnosť 2023 OZ Považie

 

obnova lesa

74

ha

109

ha

   

z toho podiel prirodzenej obnovy

23

%

46

%

   

ochrana mladých lesných porastov

1 210

ha

1107

ha

   

prečistky

730

ha

770

ha

   

výchovná ťažba do 50 r.

795

ha

803

ha

   

ťažba dreva celkom

265 000

m3

261 126

m3

   

 

Cieľom ročného plánovania je určenie potrebných hospodárskych opatrení vyplývajúcich zo skutočného fyziologického a zdravotného stavu jednotlivých lesných porastov (lesa).

5. Kľúčové aspekty pre monitoring lesnými hospodármi

Činnosti v lesnom hospodárstve
Jednotlivé činnosti v lesnom hospodárstve sú hodnotené a vyhodnocované lesným hospodárom ako po kvantitatívnej, tak i po kvalitatívnej stránke. Monitoring lesnými hospodármi je upravený v systéme interných auditov kvality trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Škodlivé činitele
Dominujúce škodlivé činitele, ktoré ovplyvňujú proces hospodárenia na OZ:

A. biotické škodlivé činitele:
zver: spôsobuje - zimný obhryz kôry kmeňov a letné lúpanie
- odhryz /poškodenie kmienkov a asimilačných orgánov/
- vytĺkanie parožia, vyrytie stromčekov
podkôrny hmyz: spôsobuje poškodenie stromu prerušením lyka
Lykožrút smrekový /Ips typographus/
Lykožrút smrečinový /Ips amitinus/
Lykožrút lesklý / Pitiogenes chalcographus/

> drevokazný hmyz: spôsobuje technické poškodenie dreva 
Drevokaz čiarkovaný /Xyloterus lineatus/

Drvinárik čierny ( Xylosandrus germanus )

> škodcovia asimilačných orgánov: spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov 
Kôrovnica kaukazská /Dreyfusia nordmannianae/
Voška buková / Phyllaphis fagi/
Obaľovač zelený /Tortrix viridana/
rakoviny, huby: rôzne druhy napr. rod Nectria; spôsobujú poškodenie kmeňa až odumieranie jedinca
cudzopasné rastliny: technické poškodenie, defoliácia
Imelo biele /Viscum album/


B. abiotické škodlivé činitele:
> vietor: poškodzuje jednotlivé stromy /zlomy, vývraty/ a porasty /plošné kalamity/
> sneh, námraza: poškodzujú dreviny polámaním vetiev, spôsobujú zlomy a vývraty 
> sucho: poškodenie asimilačných orgánov, koreňov
> požiar: poškodzuje stromy i celé porasty


C. antropogénne škodlivé činitele:
imisie: fyziologicky poškodzujú asimilačné orgány drevín
človek: krádeže drevnej hmoty, poškodzovanie lesa ľudskou činnosťou (turistika a pod.)

Kontrolu možného výskytu škodcov -výskyt činiteľa monitoruje a zisťuje lesný hospodár predovšetkým na miestach, kde sú zvlášť priaznivé podmienky pre jeho rozmnoženie (potencionálne ohniská), v susedstve napadnutých porastov, na skladoch dreva, v oblastiach kalamitného výskytu a pod.
Kalamitní hmyzí škodcovia, ako aj hubové choroby sú každoročne kontrolované a vedie o nich hospodár evidenciu, na základe ktorej je vypracovaná krátkodobá prognóza.
Sumárnou evidenciou výskytu škodlivých činiteľov na území SR je poverené laboratórium pre kontrolu, evidenciu a prognózu Lesníckej ochranárskej služby LVÚ vo Zvolene, ktoré zohľadňuje hlásenia lesnej prevádzky - lesných hospodárov a iných pracovísk.
Pre užívateľov lesa je spôsob hlásenia výskytu škodlivých činiteľov záväzný.

 

Škodlivé činitele za OZ – sumár za rok 2023

 OZ Považie

 

Podiel náhodných ťažieb z celkového objemu ťažieb v % v roku 2023

      14,30

 

Počet riešených priestupkov v lesnom hospodárstve za rok 2023

                 17

                    

Prehľad pôsobenia škodlivých činiteľov rok 2023

   

podkôrny hmyz

20438 m3

 

ostatný hmyz

0 m3

 

huby

2149 m3

 

vietor

8 582 m3

 

sneh

158 m3

 

iný škodl. činiteľ

5977 m3

 

 

6.  Kľúčové produkty hospodárenia a odbytištia

Kľúčovými produktmi firmy sú:
Hlavným produktom hospodárenia firmy je lesný porast obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom plniaci produkčné a mimoprodukčné funkcie
Ostatnými produktmi firmy sú napr.:
- drevná hmota - sortimenty surového dreva /sortimenty zvláštnej akosti, piliarska guľatina, vlákninové drevo, palivo, príp. iné/,
- sadbový materiál - produkcia sadeníc na obnovu lesa a pestovanie okrasných drevín,
- produkty drevárskej výroby - rezivo, stolárske výrobky,
- produkty ostatnej výroby (energetická štiepka, zverina a pod.)

Kľúčovými odbytištiam firmy sú:
- drevospracujúce a celulózo-papierenské podniky s celoslovenskou pôsobnosťou – významní spracovatelia dreva,
- regionálni spracovatelia dreva – menšie podniky miestneho významu spracúvajúce predovšetkým hmotu z blízkeho okolia,
- obyvateľstvo – zásobovanie obyvateľstva drevnou hmotou predovšetkým na energetické a stavebné využitie a sadbovým materiálom okrasných drevín,
- export – využívaný predovšetkým na realizáciu drevnej hmoty neuplatniteľnej na domácom trhu,
- odberatelia energetickej štiepky na výrobu tepla,
- odberatelia ostatných produktov (sadbový materiál, produkty drevárskej výroby).

 

 

7. Previerky a kontroly hospodárenia

Kontrolou je zisťovaný objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.
Kontroly: 1. interné
2. vonkajšie


7.1. Interné kontroly
Druhy kontrolnej činnosti vykonávanej v rámci internej kontroly v štátnom podniku LESY Slovenskej republiky sú:
A/ Bežná kontrola
B/ Tematické previerky
C/ Komplexné previerky
D/ Následné kontroly

7.2. Vonkajšie kontroly
Vonkajšie kontroly rozdeľujeme na :
a) všeobecné - prevádzané štátnymi organizáciami všetkých stupňov riadenia. Sú zamerané na všetky oblasti činnosti organizácie
b) odborné - špecifický druh kontroly so zameraním na obhospodarovanie lesov a sú vykonávané v zmysle ustanovení Zákona č. 326/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov a ďalších zákonných noriem súvisiacich s obhospodarovaním lesov.
Odborné kontroly vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Odborné kontroly sú (ŠSLH) nasledovne:
a) bežné
b) ročné
c) po skončení platnosti programu starostlivosti o lesy (PSL)

Z prevedených kontrol sa vyhotovujú "záznamy" alebo "protokoly", kde sa uvedú zistené skutočnosti, nedostatky, návrhy na nápravné opatrenia a termíny ich realizácie.

8. Zoznam dotknutých tretích strán a záujmových organizácií

Zoznam dotknutých tretích strán organizačnej zložky OZ Považie je uvedený na stránke www.lesy.sk v rámci prílohy súhrnného prehľadu organizačnej zložky OZ Považie.
Zoznam dotknutých tretích strán OZ Považie


9 . Prístup k verejnosti.

Naša organizácia prejavuje záujem komunikovať s tretími stranami alebo záujmovými skupinami, prípadne lokálnym obyvateľstvom, ktoré prejavia záujem o hospodárenie v lese, prípadne o les samotný. Prebiehajúci dialóg poskytuje lesnému hospodárovi širší uhol pohľadu na hospodárenie v lesoch. Myšlienka je bližšie informovať a zainteresovať tretie strany do procesu obhospodarovania lesa. V rámci širšej informovanosti verejnosti je na každej lesnej správe spracovaný „Sumárny prehľad hospodárenia“ a je k dispozícií na požiadanie k nahliadnutiu.

Pre účely poskytnutia informácie o pozoruhodných miestach lesnej krajiny, ktorú spravujeme a z dôvodu zintenzívniť u verejnosti vnímanie významu lesa a našej práce v ňom boli na každej lesnej správe zriadené „Lesné informačné kancelárie“.

 

10. Adresy  lesných správ a stredísk

Adresy lesných správ a stredísk sú uvedené na stránke www.lesy.sk v rámci organizačnej zložky OZ Považie.

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Veľké spoločenské hodnoty
Viac ... (DOC, 52 kB)

Program starostlivosti o les:
Prebieha obnova PSoL na:
LC Vestenice
LC Nitrianske Rudno
LC Valaská Belá
LC Uhrovec

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
1. Prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

2. Opis porastov, plán hospodárskych opatrení, realizované činnosti v rátane mapových podkladov sú verejne dostupné na  https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesy.povazie@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 299 501 ha

Celková výmera lesných pozemkov v užívaní: 
72 432 ha
Ročná obnova lesa:     74 ha 

Ročný objem ťažby: 265 000 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 62 970 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Považie
je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521) 
SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 22. septembra 2022 do 12. septembra 2025. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
72 329,51 ha.

Certifikát FSC

Osvedčenie PEFC

Prehlásenie

Prehlásenie

Proces riesenia sporov