Kontakty

1. Sumárny prehľad hospodárenia, hlavné aspekty a ciele hospodárenia na OZ Trenčín.

1.1 Základné informácie o lesoch.
Lesy SR š.p. sú členené na 24 odštepných závodov. Odštepný závod Trenčín je jeden z tohto celku. Hospodári na celkovej výmere 36 514 ha. Člení sa na 5 lesných správ a 2 expedičné sklady organizačne začlenené pod úsek ekonomicko - obchodný v rámci ústredia odštepného závodu. 
Lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky predstavujú celkovú výmeru 21 317 ha, prenajaté lesy zmluvne od iných subjektov predstavujú výmeru 5 071 ha a neštátne neodovzdané lesy 10 126 ha.
1.2 Lesy a systém hospodárenia.
Systém hospodárenia v lesoch na Slovensku určujú Programy starostlivosti o les vyhotovené v súlade so zákonom o lesoch a súvisiacimi právnymi normami, buď Národným lesníckym centrom (NLC) vo Zvolene alebo súkromnými projektantmi, podľa metodického usmernenia NLC Zvolen. Programy sú schválené orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva na obdobie platnosti spravidla 10 rokov. Z viacerých dôležitých faktorov plánovania v lesnom hospodárstve treba poukázať hlavne na dva z nich – pri plánovaní výšky ťažby táto nesmie byt vyššia ako je prírastok a upustilo sa od holorubného spôsobu hospodárenia. Hospodárska činnosť je zameraná v prevažnej väčšine na podrastový spôsob, ktorý zabezpečuje trvalé pokrytie pôdy lesným porastom. Pri plánovaní v lesoch sú zohľadnené požiadavky ochrany prírody so zameraním na zvláštnosti v regiónoch. Výška ťažby v lesnom hospodárskom pláne je pre lesného hospodára záväzná a podlieha kontrole orgánov štátnej správy pôsobiacich v systéme lesného hospodárstva.

Výmera obhospodarovaných lesov – porastová pôda

spolu

spolu

štátne

neštátne neodovzdané

prenajaté

36 514 ha

21317 ha

10126 ha

5071 ha

Výmera podľa kategórií lesov

hospodárske lesy

ochranné lesy

lesy osobitného určenia

27 727,00 ha

7 535,00 ha

1 252,00 ha

           

Výmera chránených území

spolu

podľa stupňa územnej ochrany prírody a krajiny

II.

III.

IV.

V.

20613 ha

19221 ha

484ha

201ha

707ha

Podiel uplatňovania hospodárskych spôsobov

podrastový

holorubný

výberkový

účelový

 

105,45 ha

6,78 ha

0 ha

0 ha

 

2. Dlhodobé hospodárske ciele

Dlhodobé hospodárske ciele a zámery v obhospodarovaní lesov vychádzajú zo štátnej lesníckej politiky a na to nadväzujúcich legislatívnych noriem, ktoré vytvárajú základné rámce v obhospodarovaní lesov.

Dlhodobým cieľom hospodárenia je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zabezpečení plnenia ekonomických, environmentálnych a sociálnych funkcií lesov.

3. 10 – ročné hospodárske úlohy a ciele

10 – ročné úlohy a ciele vychádzajú z „Programov starostlivosti o les“ – PSOL, ktoré sú prostriedkom pre dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri súčasnom plnení ostatných produkčných a mimoprodukčných funkcií.
PSOL je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. (Zákon č. 326/2005 Z. z., § 40, ods. 1).
PSOL vyhotovuje odborne spôsobilá nezávislá inštitúcia spravidla na obdobie 10 rokov pre „Lesný celok (LC)“ , resp. „Vlastnícky celok (VC)“. 
Pri tvorbe PSOL zriaďovateľ vychádza z modelov hospodárenia schválených orgánom štátnej správy na základe komplexného a podrobného zisťovania stavu a vývoja lesného fondu.
Výsledkom plánovania je opis porastov a plán hospodárskych opatrení pre najnižšie jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny.

4. Krátkodobé hospodárske úlohy a ciele

Sú dané ročnými vykonávacími plánmi hospodárskych opatrení v JPRL /dielcoch/. Vypracovávajú sa v technických jednotkách alebo v korunách.
Ročné vykonávacie plány vyhotovuje lesný hospodár pre jednotlivé porasty na základe predpisu PSOL - možnosti (produkcia dreva) a potreby (zdravotný stav lesa, výchova porastov, ochranné opatrenia) vykonania hospodárskych opatrení v porastoch. Výška ročných úloh sa približne rovná 1/10 plánovaných úloh PSOL. Pri činnostiach, ktoré nie sú v PSOL určené sa postupuje podľa potrieb jednotlivých porastov. Výber druhov pri realizácii (plánovaní) zásahov je ovplyvnený predpisom PSOL (ťažbe a obnova porastov) a možnosťami stanovišťa.
Ročné plány sú vyhotovované pre:
Ťažbovú činnosť - ťažba obnovná 
- ťažba výchovná /prebierky/ v porastoch do 50 r. a nad 50 r.
Pestovnú činnosť - zalesňovanie
- výchova mladín / prečistky /
- ochrana kultúr proti burine, proti zveri
- príprava plochy pre zalesňovanie.


poľovníctvo - ročný plán chovu a lovu poľovnej zveri v režijných revíroch OZ 
ostatné plány - (finančné, .....)

Úlohy vykonané za rok 2014

Skutočnosť za rok 2015

Skutočnosť za rok 2016

Skutočnosť za rok 2017

Skutočnosť za rok 2018

obnova lesa

155

ha

145

ha

181

ha

150

ha

161

ha

z toho podiel prirodzenej obnovy

72

%

64

%

55

%

51

%

56

%

ochrana mladých lesných porastov

759

ha

831

ha

786

ha

806

ha

780

ha

prerezávky

371

ha

350

ha

441

ha

356

ha

341

ha

výchovná ťažba do 50 r.

355

ha

365

ha

596

ha

477

ha

504

ha

ťažba dreva celkom

121 252

m3

166 700

m3

169 284

m3

157 630

m3

165 395

m3

 

 

Cieľom ročného plánovania je určenie potrebných hospodárskych opatrení vyplývajúcich zo skutočného fyziologického a zdravotného stavu jednotlivých lesných porastov (lesa).

5. Kľúčové aspekty pre monitoring lesnými hospodármi

Činnosti v lesnom hospodárstve
Jednotlivé činnosti v lesnom hospodárstve sú hodnotené a vyhodnocované lesným hospodárom ako po kvantitatívnej, tak i po kvalitatívnej stránke. Monitoring lesnými hospodármi je upravený v systéme interných auditov kvality trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Škodlivé činitele
Dominujúce škodlivé činitele, ktoré ovplyvňujú proces hospodárenia na OZ:

A. biotické škodlivé činitele:
> zver: spôsobuje - zimný obhryz kôry kmeňov a letné lúpanie
- odhryz /poškodenie kmienkov a asimilačných orgánov/
- vytĺkanie parožia, vyrytie stromčekov
> podkôrny hmyz: spôsobuje poškodenie stromu prerušením lyka
Lykožrút smrekový /Ips typographus/
Lykožrút smrečinový /Ips amitinus/
Lykožrút lesklý / Pitiogenes chalcographus/
> drevokazný hmyz: spôsobuje technické poškodenie dreva 
Drevokaz čiarkovaný /Xyloterus lineatus/
> škodcovia asimilačných orgánov: spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov 
Kôrovnica kaukazská /Dreyfusia nordmannianae/
Voška buková / Phyllaphis fagi/
Obaľovač zelený /Tortrix viridana/
> rakoviny, huby: rôzne druhy napr. rod Nectria; spôsobujú poškodenie kmeňa až odumieranie jedinca
> cudzopasné rastliny: technické poškodenie, defoliácia
Imelo biele /Viscum album/

B. abiotické škodlivé činitele:
> vietor: poškodzuje jednotlivé stromy /zlomy, vývraty/ a porasty /plošné kalamity/
> sneh, námraza: poškodzujú dreviny polámaním vetiev, spôsobujú zlomy a vývraty 
> sucho: poškodenie asimilačných orgánov, koreňov
> požiar: poškodzuje stromy i celé porasty

C. antropogénne škodlivé činitele:
> imisie: fyziologicky poškodzujú asimilačné orgány drevín
> človek: krádeže drevnej hmoty, poškodzovanie lesa ľudskou činnosťou (turistika a pod.)

Kontrolu možného výskytu škodcov -výskyt patogéna monitoruje a zisťuje lesný hospodár predovšetkým na miestach, kde sú zvlášť priaznivé podmienky pre jeho rozmnoženie (potencionálne ohniská), v susedstve napadnutých porastov, na skladoch dreva, v oblastiach kalamitného výskytu a pod.
Kalamitní hmyzí škodcovia, ako aj hubové choroby sú každoročne kontrolované a vedie o nich hospodár evidenciu, na základe ktorej je vypracovaná krátkodobá prognóza.
Sumárnou evidenciou výskytu škodlivých činiteľov na území SR je poverené laboratórium pre kontrolu, evidenciu a prognózu Lesníckej ochranárskej služby LVÚ vo Zvolene, ktoré zohľadňuje hlásenia lesnej prevádzky - lesných hospodárov a iných pracovísk.
Pre užívateľov lesa je spôsob hlásenia výskytu škodlivých činiteľov záväzný.

Škodlivé činitele za OZ - sumár

2015

Zmena oproti predch. roku

Rok 2016

Zmena oproti predch. roku

Rok 2017

Zmena oproti predch. roku

Rok 2018

Zmena oproti predch. roku

Podiel náhodných ťažieb z celkového objemu ťažieb v % v roku

11%

-9,50%

17%

6%

20%

14%

34 %

14%

Počet riešených priestupkov v lesnom hospodárstve za rok

7 tr.oznámení

-30%

3 tr. oznámení

-57%

4 tr. ozn.

+33%

7 tr.ozn.

+ 75 %

Prehľad pôsobenia škodlivých činiteľov rok

objem pôsobenie m3

 

 

   

podkôrny hmyz

 10681

23796

23705

45389

ostatný hmyz

 

 0

0

0

huby

3

48

3

40

vietor

5613

2921

5 356

7557

sneh

990

31

7

0

iný škodl. činiteľ

1054

1929

1 811

2542

 

 

6. Kľúčové produkty hospodárenia a odbytištia

Kľúčovými produktmi firmy sú:
Hlavným produktom hospodárenia firmy je lesný porast obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom plniaci produkčné a mimoprodukčné funkcie
Ostatnými produktmi firmy sú napr.:
- drevná hmota - sortimenty surového dreva /sortimenty zvláštnej akosti, piliarska guľatina, vlákninové drevo, palivo, príp. iné/,
- sadbový materiál - produkcia sadeníc na obnovu lesa a pestovanie okrasných drevín,
- produkty drevárskej výroby - rezivo, stolárske výrobky,
- produkty ostatnej výroby (energetická štiepka, divina a pod.)

Kľúčovými odbytištiam firmy sú:
- drevospracujúce a celulózo-papierenské podniky s celoslovenskou pôsobnosťou – významní spracovatelia dreva,
- regionálni spracovatelia dreva – menšie podniky miestneho významu spracúvajúce predovšetkým hmotu z blízkeho okolia,
- obyvateľstvo – zásobovanie obyvateľstva drevnou hmotou predovšetkým na energetické a stavebné využitie a sadbovým materiálom okrasných drevín,
- export – využívaný predovšetkým na realizáciu drevnej hmoty neuplatniteľnej na domácom trhu,
- odberatelia energetickej štiepky na výrobu tepla,
- odberatelia ostatných produktov (sadbový materiál, produkty drevárskej výroby).

7. Previerky a kontroly hospodárenia

Kontrolou je zisťovaný objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.
Kontroly: 1. interné
2. vonkajšie


7.1. Interné kontroly
Druhy kontrolnej činnosti vykonávanej v rámci internej kontroly v štátnom podniku LESY SR, Banská Bystrica sú:
A/ Bežná kontrola
B/ Tematické previerky
C/ Komplexné previerky
D/ Následné kontroly 

7.2. Vonkajšie kontroly
Vonkajšie kontroly rozdeľujeme na :
a) všeobecné - prevádzané štátnymi organizáciami všetkých stupňov riadenia. Sú zamerané na všetky oblasti činnosti organizácie
b) odborné - špecifický druh kontroly so zameraním na obhospodarovanie lesov a sú vykonávané v zmysle ustanovení Zákona č. 326/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov a ďalších zákonných noriem súvisiacich s obhospodarovaním lesov.
Odborné kontroly vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Odborné kontroly sú (ŠSLH) nasledovne:
a) bežné
b) ročné
c) po skončení platnosti lesného hospodárskeho plánu (PSOL)

Z prevedených kontrol sa vyhotovujú "záznamy" alebo "protokoly", kde sa uvedú zistené skutočnosti, nedostatky, návrhy na nápravné opatrenia a termíny ich realizácie.
8. Zoznam dotknutých tretích strán a záujmových organizácií

A.)Vládne organizácie a organizácie zainteresované v lesnom hospodárstve
Meno adresa firmy/organizácie/inštitúcie

Ministerstvo život. prostredia SR Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
Tel : +421259561111

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
Tel.: 032/741 16 71
Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor

Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
Tel.: 032/741 15 81

Fax: 032/741 15 89
opl.tn@minv.sk
Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor
Hviezdoslavova 36
Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/774 59 01
opl.nm@minv.sk

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor
Centrum 1/1
017 01 Považská Bystrica
tel.: 042/430 01 60
opl.pb@minv.sk

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie 
Hviezdoslavova 2254/36
915 01 Nové Mesto n. Váhom

Tel. 032/ 7745800
Slovenský pozemkový fond Brigádnická 22
Bratislava regionálny odbor
911 01 Trenčín
Tel.: 032/294 16 90, 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. M. R. Štefánika c.20
911 01 Trenčín
Tel: 032/244 01 11

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hviezdoslavova 40
915 01 Nové Mesto n. Váhom
Tel:032/244 11 92 

Inšpektorát práce Hodžova 36
911 01 Trenčín
Tel: 032/744 16 46

B.). Školy, vedecké pracoviská a projekčné organizácie v lesnom hospodárstve
Meno adresa firmy/organizácie/inštitúcie
Technická univerzita Zvolen Technická univerzita
TG Masaryka 24
960 01 Zvolen
Tel.: 045/5206111

Lesnícka ochranárska služba LVU – Lesnícka ochranárska služba
Lesnícka 11
969 23 Banská Štiavnica 
Tel.: 045/678 11 44

Štátna ochrana prírody SR, Trenčianska 31
Správa CHKO Biele Karpaty 914 41 Nemšová
tel : 032/659  83 87

Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra, 
tel.:033/647 40 02

Štátna ochrana prírody Samova 3,
Správa CHKO Ponitrie 949 01 Nitra
Tel. 037/776 49 01
NLC - Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22
96092 Zvolen

Tel. 045/ 5320316

C.) Iné organizácie a inštitúcie zainteresované v lesnom hospodárstve
Meno adresa firmy/organizácie/inštitúcie
Juraj Lukáč Leso ochranárske zoskupenie VLK,
082 13 Tulcík 310
Tel.: 00421/51/7789 488
alfa@wolf.sk
www.wolf.sk

Ústav ekológie lesa SAV, Ľudovíta Štúra 2,
960 53 Zvolen

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska,
Palárikova 183/16, 018 41 Dubnica n/V.,  

Slovenský poľovnícky zväz Slovenský poľovnícky zväz
Regionálna organizácia
Súdna 22
911 01 Trenčín
Tel.: 0948 021 128

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Radničné námestie č. 8
969 55 Banská Štiavnica
Slovenská poľovnícka komora
OPK Trenčín
Súdna 22
912 01 Trenčín
Tel.: 032/658 34 86
FSC Slovensko
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0948 0359 950
info@fscslovakia.sk
PEFC Slovensko
T.G. Masaryka 24
Tel.: 045/520 64 44
info@pefc.sk


. Prístup k verejnosti.
Naša organizácia prejavuje záujem komunikovať s tretími stranami alebo záujmovými skupinami, prípadne lokálnym obyvateľstvom, ktoré prejavia záujem o hospodárenie v lese, prípadne o les samotný. Prebiehajúci dialóg poskytuje lesnému hospodárovi širší uhol pohľadu na hospodárenie v lesoch. Myšlienka je bližšie informovať a zainteresovať tretie strany do procesu obhospodarovania lesa. V rámci širšej informovanosti verejnosti je na každej lesnej správe spracovaný „Sumárny prehľad hospodárenia“ a je k dispozícií na požiadanie k nahliadnutiu. 
Pre účely poskytnutia informácie o pozoruhodných miestach lesnej krajiny, ktorú spravujeme a z dôvodu zintenzívniť u verejnosti vnímanie významu lesa a našej práce v ňom boli na každej lesnej správe zriadené „Lesné informačné kancelárie“.

AKTUALITY

Lesy s veľkým spoločenským významom
Viac ... (pdf)

Program starostlivosti o les
Viac ... 

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
Vlastník – prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesytn@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 169 204 ha
Lesnatosť: 42,4%
Drevinové zloženie: ihličnaté 21%, listnaté 79%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
36 514 ha
Ročná obnova lesa:     160 ha z toho prirodzená
                                                obnova 56%

Ročný objem ťažby: 165 395 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 43 650 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

Odštepný závod Trenčín
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521)  SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 13. septembra 2015 do 12. septembra 2020. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
21 363 ha a vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v užívaní OZ 15 458 ha.

 

>Certifikát FSC

>Osvedčenie PEFC

 

PREHLÁSENIE

 

Bližšie info