Lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU
 • Kraj: Trenčiansky
 • Okres: Nové Mesto nad Váhom
 • Geomorfologická jednotka: Považské podolie
 • Chránené územie: prírodná pamiatka Haluzická tiesňava
 • Prístup: bus Haluzice
 • Východisko: Haluzice, GPS súradnice N 48°49'19.29" E 17°52'3.81"
 • Trasa: Haluzice
 • Dĺžka: 1,1 km, prevýšenie 35 m
 • Čas prechodu: 1 h
 • Počet zastávok: 4
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, historické
 • Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: Chodník je prepojený na zelenú značku.
 • Rok otvorenia, garant: 2012, Lesy SR, š. p., Odštepný závod Trenčín
 • Textový sprievodca: text Lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava (PDF, 1 MB) 
 • Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52  Trenčín, tel. 032 / 7434 863
 • Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave
 • Poznámka: Na trase sa nachádzajú dve významné pamiatky: Prírodná pamiatka Haluzická tiesňava a zrúcanina Románskeho kostolíka s hradiskom. Lokalita je zároveň aj Významným lesníckym miestom. Na svahoch a dne tiesňavy môže byť chodník za mokra šmykľavý až neschodný a počas či po lejaku/-och hrozia svahové procesy (opadávanie, zosúvanie a p.), príp. pády stromov.
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je najmä pre svoj obsah veľmi vhodný pre terénne vyučovanie. Pozri poznámku vyššie.

Názvy informačných panelov
 1. Orientačný plán lesníckeho náučného chodníka (Haluzická tiesňava)
 2. Technicko-stavebná pamiatka
 3. Význam lesa v Haluzickej tiesňave
 4. Haluzická tiesňava z pohľadu ochrany prírody
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Cieľom chodníka je priblížiť návštevníkom viac zo symbiózy unikátneho technického diela človeka a zaujímavého výtvoru prírody. Tiesňava vznikla erozívnou činnosťou Haluzického potoka, ktorý sa v prvej fáze zarezal do málo odolných dolomitov a v neskoršej fáze prerazil k ešte menej odolnej vrstve hlinitých bridlíc. Je ukážkovou ilustráciou „riečneho pirátstva“. V horizonte niekoľkých storočí dozadu bola strž ešte pomerne krátka. Eróziou sa HALUZICKÁ TIESŇAVA L e s n í c k y n á u č n ý c h o d n í k Románsky kostolík z 13.storočia rýchlo prehlbovala a predlžovala. Svojím dnom nakoniec prerezala koryto iného potoka. Kaňon má dnes dĺžku 1,5 km, hĺbku 50 m a šírku 200 m. Náučný chodník je príkladom toho, ako súborom biologicko-technických opatrení, ktoré zmysluplným spôsobom realizoval prof. Skatula, možno výrazne obmedziť degradačnoerozívne procesy v krajine. Ide o systémového riešenia komplexu opatrení stabilizácie územia a záujmu štátu o riešenie udržateľného využitia a ochrany už v 20-tych rokoch 20. storočia. V súčasnosti je systém technických objektov Haluzickej tiesňavy zaradený v správe štátneho podniku LESY SR, OZ Trenčín. Na predmetnom území je vyhlásený 4. stupeň ochrany prírody. Správcom vodného toku je Slovenský vodohospodársky podnik. Lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava by sa mal stať ďalším z nástrojov, ktoré zabezpečujú predstavenie práce lesníkov, ochranárov a vodohospodárov. Veríme že prispeje k zmene postoja mnohých ľudí, ktorí vidia lesníkov, len ako tých, ktorí ťažia a predávajú drevo. Dokáže priblížiť aj iné oblasti lesníckej činnosti, ktoré lesníci pri svojej práci zabezpečujú pre celú spoločnosť.