Kontakty

 

 

LOKALIZÁCIA: Severovýchodne od obce Trenčianske Stankovce, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
PRÍSTUP: Z obce Haluzice smerom na Štvrtok pri obecnom úrade

Územie Haluzickej tiesňavy patrí do intravilánu obce Haluzice a orograficky je začlenené do CHKO Biele Karpaty. V roku 1963 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku so 4. stupňom ochrany. Tiesňava vznikla hĺbkovou erozívnou činnosťou Haluzického potoka. V hornej časti, v dolomiticko – vápencovom flyšovom podloží, erózia postupne vyhĺbila 30 m hlbokú a 100 m širokú skalnú strž, ktorá sa postupne rozširovala. Jemný piesčitý materiál, zo strmých bočných stien, sa následkom poveternostných vplyvov zosypával a tvoril na úpätí stien násypové kužele. Väčšie prívaly vody materiál transportovali nižšie, kde sa vytvárali suťové naplaveniny, ktoré zanášali úrodné pozemky v obci Štvrtok a spätnou eróziou ohrozovali časť obce Haluzice. Na svahoch sa tvorili ryhy a jarky a z nich sa vytvárali nové strže. Najväčšia vznikla v lokalite Pod kostolom. Za obeť jej padla časť starého cintorína a strážnej veže opevneného románskeho kostola z 13. storočia. V období Rakúsko-Uhorska, v rokoch 1912 - 1913, boli začaté asanačné práce. Svoj účel však nesplnili. V rokoch 1926 - 1927 realizoval prof. Dr. Ing. Leo Skatula (1889-1974) projekt zahrádzania Haluzického potoka. Prof. Skatula bol lesníkom, ktorý poznal význam pôdoochrannej a vodohospodárskej funkcie lesa. Je autorom projektu, ktorý spevnil svahy tiesňavy a zabránil povodniam a odnášaniu naplavenín. Vybudovanú sústavu tvorilo 8 murovaných prehrádzok a v dolnej časti dláždené koryto odstupňované 17 kamennými stupňami. Svahy stabilizovali zalesnením pomocou terás z vŕbových plôtikov. Na okraje, dno a holé miesta vysadili 3 až 4-ročné škôlkované sadenice krov a stromov a popínavé rastliny. V priebehu ďalších rokov dreviny, kry a popínavé rastliny postupne zaplnili celú plochu strže. 
Strž na konci uzavreli štvormetrovou vysokou kamennou prehrádzkou. Posledná prehrádzka bola postavená na účely zastavenia spätnej erózie a v záujme ochrany obce Haluzice, ako aj spojovacej cesty s obcou Štvrtok. Celková dĺžka upraveného Haluzického potoka vrátane strže je 1,5 km. Generálne opravy sa realizovali v rokoch 1960, 1965, 1979 a 1980. V roku 2011 LESOSTAV NITRA a.s. vykonal opravu prehrádzok v pravostrannej strži. 
V súčasnej dobe sa v hlavnej strži na Haluzickom potoku nachádza 6 funkčných prehrádzok. V pravostrannej strži sú 4 prehrádzky. Účelom prehrádzok je zachytávanie splavenín, ktoré vznikli eróziou v hornej časti toku ako aj zadržiavanie vysokých vodných stavov pri búrkach. 17 kamenných stupňov spomaľuje odtok vody a bezpečne odvádza vodu. Správcom Haluzického potoka je Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Technické dielo na Haluzickom potoku – kamenné prehrádzky a stupne sú majetkom štátu v správe štátneho podniku LESY SR, organizačná zložka OZ Považie. Obhospodarovateľom a správcom lesných pozemkov sú LESY SR, š.p., organizačná zložka OZ Považie.

AKTUALITY

Veľké spoločenské hodnoty
Viac ... (DOC, 52 kB)

Program starostlivosti o les:
Prebieha obnova PSoL na:
LC Vestenice
LC Nitrianske Rudno
LC Valaská Belá
LC Uhrovec

INFORMÁCIA PRE VLASTNÍKA :
1. Prenajímateľ lesných pozemkov má nárok byť minimálne raz ročne informovaný o ročných výsledkoch hospodárenia, bilančnom stave plnenia úloh PSL a vzniku NŤ v rozsahu podľa ods.6 §23 zákona 326/2005 o lesoch prostredníctvom miestne príslušnej lesnej správy po predchádzajúcom dohovore.

2. Opis porastov, plán hospodárskych opatrení, realizované činnosti v rátane mapových podkladov sú verejne dostupné na  https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 032/ 743 48 63

Email: lesy.povazie@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 299 501 ha

Celková výmera lesných pozemkov v užívaní: 
72 432 ha
Ročná obnova lesa:     74 ha 

Ročný objem ťažby: 265 000 m3      

Ročná výška nákladov na ochranu lesa 62 970 € 

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

Flóra:

  • Klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri)

  • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 

NEPREHLIADNITE

LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ Považie
je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® (FSC-C023521) 
SGS-FM/COC-002261  www.fsc.org 


Doba platnosti certifikátu je od 22. septembra 2022 do 12. septembra 2025. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 
72 329,51 ha.

Certifikát FSC

Osvedčenie PEFC

Prehlásenie

Proces riesenia sporov