Aktuálne

Odborný seminár k PBHL na pôde TU vo Zvolene

Dňa 6.5.2022 sa na pôde TU vo Zvolene uskutočnil odborný seminár Prírode blízke hospodárenie v lese - nové poznatky a výzvy v meniacich sa ekologických podmienkach. Zúčastnilo sa ho 135 zástupcov štátnych lesov a neštátnych lesníckych subjektov. Odborný seminár pokračoval ustanovujúcou členskou schôdzou občianskeho združenia Pro Silva Slovakia. Bližšie informácie na Lesmédium

Prečítať viac

Vznik občianskeho združenia Pro Silva Slovakia

Dňom 28.2.2022 bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované občianske združenie Pro Silva Slovakia. Súčasne na základe rozhodnutia výboru Pro Silva Slovakia, hnutie dňom 3.3.2022 vystúpilo zo štruktúr Slovenskej lesníckej komory. Pre ďalšiu spoluprácu s ostatnými národnými hnutiami v rámci Európy výbor dospel k presvedčeniu, že zvýšenie účinnosti a kvality práce hnutia je možné formou samostatného subjektu občianskeho združenia Pro Silva Slovakia. Záujemcovia o členstvo v občianskom združení Pro Silva Slovakia sa môžu prihlásiť vyplnením priloženého formulára.

Prečítať viac

Zhodnotenie činnosti Pro Silva za rok 2021

Výbor Pro Silva Slovakia z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie uskutočnil odpočet akcií a činnosti za rok 2021 prezenčnou on line formou na stretnutí 13.12.2021. Bolo konštatované, že sa uskutočnilo množstvo stretnutí priamo v terénne predovšetkým na pôde štátneho podniku LESY SR, kde v súvislosti s celoplošným zavádzaním prírode blízkeho hospodárenia v lese (PBHL) boli pracovníci lesníckej prevádzky prostredníctvom zástupcov Pro Silva ako aj oblastných koordinátorov PBHL oboznamovaní s postupmi ako aj doterajšími výsledkami tohto progresívneho spôsobu hospodárenia. Na akciách sa zúčastnila nielen veľká komunita lesníkov, ale aj zástupcov štátnej správy, ochrany prírody a ďalších záujmových skupín.

Prečítať viac

Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy

V časti Odborné príspevky bola medzi prezentácie pridaná komentovaná prednáška prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy s podtitulom Prechod  ku trvale udržateľnému a  funkčne integrovanému lesnému hospodárstvu.

Prečítať viac

Vyhodnotenie aktivít výboru Pro Silva Slovakia za rok 2020

Výbor Pro Silva Slovakia sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie začiatkom roku 2021 nezišiel na výročnom zasadnutí k zhodnoteniu činnosti za r. 2020, odpočet akcií a činnosti sa tak uskutočnil prezenčnou on line formou. I napriek pomerne zlej epidemiologickej situácii sa  organizácii Pro Silva podarilo pri zapojení pomerne veľkej komunity lesníkov zorganizovať a realizovať informačne a odborne zaujímavé podujatia.

Prečítať viac

Prírode blízke hospodárenie v lesoch je liekom aj pre rozpad smrečín

S témou „Prírode blízke hospodárenie v lesoch je liekom aj pre rozpad smrečín“ si minister pôdohospodárstva Ing. Ján Mičovský, CSs. spolu so zástupcami Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátneho podniku Lesy SR, Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody, Okresného úradu v Námestove a médií dňa 10. júla 2020 priamo v teréne pozreli príklady hospodárenia v smrekových porastoch na LS Paráč, OZ Námestovo.

Prečítať viac

Konferencia Inovácie pre zelenú budúcnosť

Prírode blízke obhospodarovanie lesov v lesoch mesta Banská Bystrica bude jednou z deviatich tém konferencie, ktorá predstaví inovátorov a trendy v oblasti zelených technológií v domácich podmienkach. 20. konferencia DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO NA SLOVENSKU - INOVÁCIE PRE ZELENÚ BUDÚCNOSŤ bude realizovaná vo forme virtuálnej prezentácie 26. mája 2020.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia 2020

28. januára 2020 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia na svojom výročnom zasadnutí. Zhodnotili zabezpečenie akcií, konaných v r. 2019, pričom konštatovali, že odborné exkurzie boli poznatkovo a spoločensky dobre pripravené, znamenali praktický posun a životaschopnosť myšlienok hnutia Pro Silva pre širšiu laickú ale aj lesnícku verejnosť a získali uznanie zahraničných účastníkov. Členmi výboru bol konštatovaný veľký ohlas laickej a lesníckej verejnosti na zapracovanie PBHL do novely zákona o lesoch 326/2005. Výbor konštatoval, že je potreba urýchleného vypracovania vyhlášky o HÚL a ochrane lesa, ktorá bude viac konkretizovať problematiku PBHL. Predseda informoval o podstatných častiach materiálu „Koncepcia PBHL v lesoch SR“, ktorú vypracovalo NLC. Na vedomie bol vzatý plán akcií na rok 2020, navrhnutý jednotlivými členmi výboru. Predseda výboru poďakoval p. M. Kováčovi za jeho plodnú a zanietenú prácu v hnutí a vo výbore Pro Silva, v súvislosti s odchodom na dôchodok bol za člena výboru prijatý Ing. Pavel Mikluš.

Prečítať viac

Stretnutie výboru Pro Silva Slovakia na terénnych ukážkach na OZ Prešov

Výbor Pro Silva Slovakia sa dňa 22. 5. 2019 stretol na terénnych ukážkach, ktoré pripravili pracovníci OZ Prešov v objekte Pro Silva Kráľovčík na LS Hanušovce. Ústrednou témou bolo oboznámiť sa s výsledkami prírode blízkeho obhospodarovania lesa v prostredí bukových porastov s prímesou duba a cenných listnáčov za obdobie uplynulých 15 rokov, posúdiť stav porastov, nastavenie hospodárskych opatrení v novom PSL pre r. 2018-2027 a perspektívu ich ďalšieho vývoja.

Prečítať viac

Cena prof. Korpeľa za r. 2019 do rúk Ing. Mikuša

Počas slávnostného otvorenia XIII. ročníka Lesníckych dní 2018, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla 2019 na Námestí SNP vo Zvolene, prevzal Ing. Dušan Mikuš, vedúci LS Duchonka na OZ Prievidza z rúk zástupcov TU vo Zvolene cenu prof. Štefana Korpeľa za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri obhospodarovaní lesov v zmysle zásad Pro Silva.

Prečítať viac