Postup pri certifikácii lesov

dokumentácia pre účastníkov certifikácie - regionálne normy

Postup pri certifikácii TUOL
 

Regionálna certifikácia v systéme PEFC
Regionálna certifikácia podľa Slovenského systému certifikácie lesov (PEFC) už zahŕňa celé územie Slovenskej republiky v štyroch regiónoch: „Stred“, „Východ“, „Sever“ a „Západ“. Ponúkame Vám možnosť zúčastniť tohto procesu a získať tak medzinárodne uznávané potvrdenie o tom, že obhospodarované lesy spĺňajú kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

V prípade že máte záujem o certifikáciu, môžete podrobnejšie informácie získať na adrese:
LESY SR, š.p.,
Ing. Zdenko Kováč
Námestie SNP č. 8
975 66 Banská Bystrica
tel.: 048/4344139
e-mail: zdenko.kovac@lesy.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


Všeobecné informácie pre obhospodarovateľov lesa o certifikácii lesa v systéme PEFC
Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa certifikačné podmienky – kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL) definované certifikačnou schémou. V prípade ak certifikovaný subjekt spĺňa stanovené podmienky certifikačný orgán mu vydá certifikát, ktorý potvrdzuje, že certifikované lesy sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom.
Slovenský systém certifikácie lesov je národná certifikačná schéma, ktorá v rámci medzinárodne uznávaných kritérií trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zohľadňuje osobitosti slovenského lesného hospodárstva. Slovenský systém certifikácie lesov využíva regionálnu formu certifikácie lesov. Vlastníkom Slovenského systému certifikácie lesov je Združenie certifikácie lesov Slovenska (ZCLS), ktoré je záujmovým združením obhospodarovateľov lesa, spracovateľov dreva a tretieho sektora. Slovenský systém certifikácie lesov bol 12.8.2005 uznaný radou PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných systémov) a stal sa súčasťou najrozšírenejšieho lesného certifikačného systému na svete.
Pri regionálnej forme certifikácie sa môže zúčastniť certifikácie každý obhospodarovateľ lesa obhospodarujúci lesy v danom regióne. Pri tejto forme certifikácie zastupuje účastníkov certifikačného procesu jeden subjekt tzv. „Žiadateľ“, ktorý dbá na dodržiavanie kritérií TUOL a vykonáva periodické overovanie plnenia podmienok certifikácie. Certifikačný orgán posudzuje účastníkov certifikačného procesu a na základe výsledku certifikačného auditu vydá pre región certifikát, ktorého držiteľom je Žiadateľ. Žiadateľ vydá všetkým účastníkom regionálnej certifikácie „Osvedčenie o účasti na regionálnej certifikácii“ na základe ktorého ZCLS vydá účastníkovi certifikácie oprávnenie na používanie loga a ochrannej značky PEFC.


Základné informácie o procese certifikácie TUOL

Žiadateľ o regionálnu certifikáciu: LESY SR, š.p. Banská Bystrica
Požiadať o účasť na regionálnej certifikácii môže každý konkrétny obhospodarovateľ lesa.


Lesy SR zabezpečujú:

 • výber certifikačného orgánu
 • zber informácií o stave lesov a systéme obhospodarovania lesov v regióne
 • prípravu podkladov pre certifikáciu (Správu o stave lesného hospodárstva regiónu)
 • overovanie dodržiavania certifikačných podmienok (interný audit)
 • vydávanie osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii

Lesy SR rozhodujú o:

 • začatí certifikačného procesu
 • účasti jednotlivých obhospodarovateľov v regionálnej certifikácii (akceptačná komisia pre TUOL)

Lesy SR definujú:

 • základné podmienky pre jednotlivých obhospodarovateľov (vlastníkov – užívateľov) lesov zúčastňujúcich sa certifikačného procesu

Záujemca o účasť na regionálnej certifikácii musí:

 • zaslať vyplnenú Žiadosť o účasť na regionálnej certifikácii (DOC, 41 kB), dotazník samohodnotenia - TUOL (DOC, 74 kB) na adresu Lesy SR, š.p., Ing. Zdenko Kováč, Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica (v prípade spojenia obhospodarovateľov lesov malej výmery podáva ich zástupca)
 • plniť a mať prijaté záväzky k TUOL minimálne v rozsahu uvedenom v ND SFCS 006 - Programové ciele PEFC pri TUOL v SR (PDF, 120 kB)
 • deklarovať že vlastník obhospodarovaných lesných pozemkov nemá výhrady voči certifikácii
 • súhlasiť s posúdením súladu obhospodarovania lesov s podmienkami certifikácie - audity vykonané š.p. Lesy SR (prípade poverenou organizáciou – NLC) a certifikačným orgánom
 • súhlasiť s vyžiadaním informácií od tretích strán o obhospodarovanom majetku (písm. d až f sú súčasťou žiadosti o účasť)
 • deklarovať, že za posledných 5 rokov nebola u neho zistená skutočnosť, ktorá znamená chybné plnenie požiadaviek
 • uzavrieť zmluvu o účasti na regionálnej certifikácii (návrh predkladajú Lesy SR, š.p. na základe žiadosti o účasť a po vybratí certifikačného orgánu)

Odporučenie
Obhospodarovateľom lesov malých výmer (do 500 ha) odporúčame, aby sa pre účely certifikácie lesov spojili a vystupovali ako jeden subjekt. Spojiť sa môžu obhospodarovatelia v rámci spoločného katastrálneho územia alebo, ktorých majetky odborne spravuje spoločný OLH, alebo ak ich majetky tvoria súvislý celok. Preukazom spojenia je uzavretie Dohody o zastupovaní obhospodarovateľov lesov malej výmery (vzor) (DOC, 50 kB). Kópia dohody sa prikladá k Žiadosti o účasť na regionálnej certifikácii.


Orientačná cena (3 roky)

 • 0,40 € za ha a 3 roky z toho 1. rok cca 50% a 2.-3. rok po cca 25%
 • u subjektov s obhospodarovanou výmerou pod 1000 ha je nutné počítať s podstatne vyššou cenou za ha obhospodarovaných lesov (menšia výmera = vyššia cena za ha)
 • cena sa upraví po uzávierke prihlášok podľa skutočných nákladov

Výstupy z účasti na regionálnej certifikácii
Každý účastník certifikačného procesu, ktorý splnil požiadavky certifikačnej schémy, obdrží od š.p. Lesy SR „Osvedčenie o účasti na regionálnej certifikácii“, ktoré je rovnocenné certifikátu.


Zoznam dokumetov:
Žiadosť o účasť na regionálnej certifikácii (DOC, 41 kB)
ND SFCS 006 Programové ciele PEFC pri TUOL v SR (PDF, 119 kB) 
Dohoda o zastupovaní obhospodarovateľov lesov malej výmery (vzor) (DOC, 50 kB)
Dotazník samohodnotenia - TUOL (DOC, 75 kB)
Okruh dotknutých záujmových skupín
Chybné plnenie indikátorov