Forest Stewardship Council – FSC

Za prvý globálne funkčný systém certifikácie lesov sa považuje FSC® systém, založený v októbri 1993 v Mexiku. Pôvodne bol zameraný pre oblasť tropických lesov Južnej Ameriky. Systém vznikol z podnetu environmentálnych skupín, hlavne Svetového fondu pre prírodu (World Wide Fund For Natur), Priatelia zeme (Friends of Earth) a pod. Aktuálne sídlo riadiacej centrály je v Bonne. Akreditáciu certifikačných orgánov vykonáva Accreditation Services International.

Základňu FSC tvorí 664 členov z prostredia drevospracujúceho priemyslu, medzinárodných ekologických organizácií, obchodníkov s drevom, lesníkov a združení domorodých obyvateľov zo 77 rozvojových a ekonomicky vyspelých krajín.
Hlavnou myšlienkou FSC je podporovať environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov celého sveta. Veľký dôraz sa kladie na presadzovanie prísnych environmentálnych a sociálnych obmedzení lesného hospodárstva. FSC predstavuje štandardizovaný, medzinárodne akceptovaný, funkčný a okamžite dostupný systém.

Kľúčovým pilierom certifikačného systému FSC je 10 princípov a 56 kritérií FSC. Princípy a kritériá sa týkajú ako lesov tropických, tak aj lesov mierneho pásma a lesov boreálnych. Pri certifikácii lesov podľa systému FSC sa v Slovenskej republike používajú FSC Princípy a kritériá doplnené indikátormi jednotlivých certifikačných organizácií. V roku 2003 vznikla v SR z podnetu WWF národná iniciatíva FSC, ktorej cieľom je vytvorenie národných štandardov FSC pre lesné hospodárstvo. V súčasnosti je proces tvorby národných štandardov zastavený a národná iniciatíva je zrušená.

FSC sám necertifikuje. Pre túto činnosť akreditovalo 24 nezávislých certifikačných orgánov. Výklad kritérií a indikátorov použitých pri certifikácii závisí od vyškolených audítorov certifikačných orgánov. Vyťažené drevo a výrobky z neho, spĺňajúce tieto kritériá sa môže označiť logom FSC, aby mohlo byť ďalej sledované počas jeho pohybu v rámci spracovateľského reťazca a tým sa zaručila dôveryhodnosť celého systému.

Aktuálne je vydaných 987 certifikátov lesov v 81 štátoch sveta. Spolu je certifikovaných 120,02 mil. ha lesov. V Slovenskej republike obdržali certifikát FSC LSR š.p. – odštepný závod Prešov a Trenčín na výmere 86 tis. ha 2 združenia neštátnych vlastníkov lesov, po jednom mestské a obecné lesy.

V 67 štátoch sveta bolo doteraz vydaných 4 945 certifikátov spracovateľského reťazca. V Slovenskej republike je držiteľom certifikátu spracovateľského reťazca 74 subjektov. Podrobnejšie na www.info.fsc.org.

                                 CERTIFIKÁTY V LESOCH SR š.p.

  

Odštepný závod LESY SR š.p.

číslo certifikátu

certifikačný orgán

certifikovaná výmera

platnosť certifikátu

správa z auditu

OZ Prešov

SGS–FM/COC - 002898

SGS Slovakia

50 066 ha

6.11.2021

 

OZ Trenčín

SGS–FM/COC - 002261

SGS Slovakia

35 945 ha

12.9.2020

 

SPOLU LESY SR š.p.

 

86 011 ha