Lesníci udržiavajú lúky na Poľane vďaka koseniu krásne

Kyslinky, Očová 21.07.2022

  • Štátni lesníci spolu s ochranármi zachovávajú druhovú pestrosť lúčnych spoločenstiev
  • Citlivý manažment trávnatých porastov zabezpečuje prežitie vzácnych druhov, ale udržiava aj spoločenské tradície a vzácne súžitie ľudí, ktorí prírodu Poľany nosia vo svojom srdci.

Ručné kosenie lúky Dolná Zálomská má už niekoľkoročnú tradíciu. V aktuálnom roku ide už o 9.ročník akcie, na ktorej sa každoročne zúčastňujú približne tri desiatky koscov a 10 žien, ktoré trávu vynášajú z mokrých oblastí vyššie, kde sa dá vysušiť a následne odviesť na uskladnenie. V našom najvyššom vulkanickom pohorí sa ručne kosia aj menšie horské lúky (Biela Studňa, Gašparová, Žiarik, Uhlisko, Sedlo, Šróbka), Dolná Zálomská je z nich rozlohou najväčšia. Výmera Chráneného areálu je 2,48 hektára.  

Kosenie podmáčaných lúk nie je možné realizovať ťažkou technikou, ostáva teda náročná ručná práca. Vegetáciu je potrebné nielen pokosiť, ale aj odnosiť. Pravidelné kosenie prospieva bohatej vegetácii a bráni zarastaniu lúk náletom drevín.

„Celkovo sa lesníci na Poľane starajú o 120 hektárov lúčnych porastov, ročne takto pripravujeme 120 ton sena. Celý objem potom putuje pre zver do krmelcov, aby bolo o ňu v zime postarané. Pri vysokom stave snehovej pokrývky je to často pre jeleniu a srnčiu zver jediný zdroj energie“ pripomenul referent poľovníctva organizačnej zložky OZ Poľana Ján Nôžka.

Dolná Zálomská (Lesná správa Vígľaš, k.ú. Očová) je chráneným areálom a zároveň územím európskeho významu. Platí tu 4. stupeň územnej ochrany. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana a patrí zároveň do siete území európskeho významu NATURA 200 ako Chránené vtáčie územie. Na malom území sa tu nachádzajú veľmi pestré a hodnotné spoločenstvá živých organizmov.

„Oceňujem, že kolegovia sa chopia kosy a ženy hrablí, aby aj v dnešnom svete, kde sa už na väčšinu prác využíva technika, preverili svoje fyzické zručnosti. Takto sa my lesníci snažíme dodržiavať tradície a zároveň uchovávať jedinečnosť tohto miesta,“ zdôraznil generálny riaditeľ LESOV SR Ján Marhefka.

Akciu vyzdvihla aj riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana Vladimíra Fabriciusová: „spoločné kosenie Zálomskej lúky je tradíciou, ktorá prezentuje dlhoročné dobré vzťahy a nadštandardnú spoluprácu lesníkov a ochranárov na Poľane. Radi by sme poďakovali lesníkom, ktorí obhospodarujú lesy a lúky na Poľane, lebo je to práve ich zásluha, že horské lúky Poľany sú pravidelne kosené a udržiavajú si svoj typický ráz a zabezpečujú dostatok kvalitnej paše pre lesnú zver.“

Chránený areál Dolná Zálomská je unikátnou ukážkou mozaiky lúčnych a mokradných spoločenstiev. Ide o lokalitu s mimoriadnou diverzitou rastlinných spoločenstiev na malej ploche. Na jednom mieste nájdeme vzácne biotopy európskeho významu, nížinné a podhorské kosné lúky, horské kosné lúky, prechodné rašeliniská a trasoviská. Nachádzajú sa tu viaceré chránené druhy flóry (zvonček hrubokoreňový - Campanula serrata, ostrica predĺžená- Carex elogata, vstavačovec májový pravý- Dactylorhiza majalis, vstavač mužský Orchis mascula). Je tu aj bohaté zastúpenie fauny, najmä bezstavovcov s potvrdeným výskytom až 19 druhov rovnokrídlovcov (Orthoptera). Ojedinelé zárasty krov a stromov tvoria ideálne podmienky pre hniezdenie mnohých druhov vtákov.

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/lesnici-udrziavaju-luky-polane-vdaka-koseniu-krasne/lsr_ts_2022_07_21_kosenie_zalomska.pdf