"Včely sú deti lesa" - tlačová správa

„Včely sú deti lesa“

Tlačová správa


Vértesi Erdő Zrt a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zrealizovali spoločný projekt, v rámci ktorého lesníci obnovili pôvodné včelárske tradície
Tradícia včelárstva úzko súvisí s lesníctvom a prácou lesníkov
Tatabánya, 29. júna 2020
„Včely sú deti lesa“ je mottom cezhraničného projektu, ktorý je výsledkom spoločnej práce Vértesi Erdő Zrt. a LESY SR, š. p. OZ Topoľčianky. Projekt „Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely“ (SKHU/1601/1.1/002) bol realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.
V súčasnosti je k dispozícii čoraz viac informácií o včelách, ale zároveň tento usilovný malý hmyz nebol nikdy tak ohrozený ako dnes, a to najmä z dôvodu zvýšeného používania chemických látok v poľnohospodárstve. Ako u všetkých remesiel, kde sa vyžaduje náročná, starostlivá a dôkladná pozornosť človeka, aj v tomto odvetví zaznamenávame pokles produkcie celosvetovo. Produkcia medu klesá taktiež v EÚ, ale domáci med v Maďarsku aj na Slovensku je vysokej kvality. V minulosti sa v lesoch lesníckych inštitúcii na oboch stranách hranice vykonávala včelárska činnosť vo významnej miere. Na OZ Topoľčianky sa chovali včely až do roku 1991. Kultúra včelárstva a tradície včelárstva sa v súčasnosti v lesníctve posunuli do úzadia, ale rozvoj tohto odvetvia je v oboch krajinách opodstatnený a spolupráca oboch spoločností to chcela podporiť.
Hlavným cieľom projektu je zachovanie, ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom spoločnej obnovy včelárskych tradícií medzi OZ Topoľčianky a Vértesi Erdő Zrt. Špecifickými cieľmi partnerov boli: formovanie povedomia mládeže, poskytovanie vedomostí o včelárstve a zvyšovanie biodiverzity. Obnoviť tradíciu včelárstva a spracovania včelárskych výrobkov v lesníctve. Lepšie využívať prírodný a kultúrny potenciál regiónov spracovaním včelárskych výrobkov, a tým podporovať trvalo udržateľný rozvoj miestnych ekonomík. Zvýšiť biodiverzitu pohraničných oblastí prostredníctvom rozvoja prírodných včelích pastvín. Posilniť plodivosť poľnohospodárskych plodín a ovocných stromov prostredníctvom aktívnej práce včelích rodín - opeľovania. Podporovať vzdelávacie aktivity detských a mládežníckych cieľových skupín podporou environmentálneho povedomia. Realizáciou špecifických cieľov sa zvýši atraktívnosť prihraničného regiónu.
Na slovenskej aj maďarskej strane sa vybudovali vzorové terénne včelnice, kde záujemcovia môžu pozorovať život včiel a prácu profesionálnych včelárov. V Topoľčiankach a vo Vértestolne vznikli vzorové spracovne včelích produktov (medu a vosku) a ekoučebne, ktoré poslúžia na prezentáciu spracovania včelárskych produktov. Zaujímavou súčasťou projektu je vybudovanie unikátneho včelárskeho skanzenu v Topoľčiankach. Obaja partneri založili včelie pasienky na 98 ha lesmi obklopených lúk, na ktorých zasiali medonosné rastliny vhodné pre miestne klimatické podmienky, ktoré poskytujú včelám prirodzenú pastvinu. Partneri taktiež zorganizovali spoločnú maďarsko-slovenskú študijnú cestu. Vértesi Erdő Zrt. zorganizovali dve včelárske tematické podujatia, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 250 slovenských a maďarských detí a dospelých (Včelársky deň v Császár a Deň včelárskych produktov v Aggostyán). Bohužiaľ, niekoľko podobných podujatí na Slovensku muselo byť odložených kvôli epidémii COVID-19. Partneri rovnako vytvorili 6 nových pracovných miest.
Lesníci dokončili projekt v priebehu 31 mesiacov s celkovým rozpočtom 1 093 136,37 EUR, z čoho 929 165,91 EUR (85 %) bola finančná podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V prípade Vértesi Erdő Zrt., poskytlo Maďarsko zo štátneho rozpočtu podporu 15%, čím sa lesnícka akciová spoločnosť na financovaní projektu nemusela podieľať vlastnými zdrojmi. Vlastný príspevok LESY SR, š. p. bol 10% a príspevok zo štátneho rozpočtu predstavoval 5%.
Vértešské lesy, akciová spoločnosť (Vértesi Erdő Zrt.) spravuje najmä štátne lesy na pohorí Vértes a Gerecse, ako aj na Császári-dombság a v regióne Bakonyalja, na rozlohe asi 46 000 hektárov. Ich lesné porasty ukazujú veľmi rôznorodý obraz, od krasových krovitých lesov v južnom Vértesi cez severné bukové lesy až po ceriny rovín a kopcov. Z populácie divokej zveri tu môžeme nájsť všetkých 5 druhov raticovej zveri. Rôznorodá flóra poskytuje veľmi priaznivé podmienky na včelárenie. Práve z uvedeného dôvodu v roku 2013 lesnícka spoločnosť založila včelárstvo v Csákvár. Vďaka týmto skúsenostiam a vhodným prírodným podmienkam radi odovzdávajú svoje vedomosti, aby tí, ktorí o to majú záujem, mohli čo najskôr spoznať svet včelárstva.
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik bol zriadený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. V rámci verejno-prospešných aktivít okrem klasických lesníckych činností spravuje unikátny Lesnícky skanzen vo Vydrove, viac ako 35 lesníckych náučných chodníkov, unikátny park v Topoľčiankach a Palárikove. Patrí k jedným z organizácií, ktoré sa úspešne podieľali na záchrane zubra hrivnatého a jeho chovu sa v Topoľčiankach venujú už takmer 60 rokov. Realizuje lesnú pedagogiku, ktorou sa snaží deti environmentálne vychovávať a oboznamovať ich s lesom, s prácou lesníkov, ale aj ďalšími prírodnými hodnotami.


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„Obsah tejto správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie“.
www.skhu.eu

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/tlacova-sprava.pdf