O vyhlásenie lesov osobitného určenia pri v Bratislave požiadali iba LESY SR

  • Od roku 2005 platí nový zákon o lesoch, podľa ktorého je potrebné požiadať o vyhlásenie lesov osobitného určenia, alebo ochranných lesov
  • Hoci túto možnosť mali vlastníci lesných pozemkov, občianske združenia aj orgány samosprávy, urobili tak iba LESY Slovenskej republiky štátny podnik (ďalej iba „LESY SR“), so zreteľom uprednostnenia rekreačnej funkcie lesa pred produkčnou
  • Lesy osobitného určenia boli vyhlásené iba na pozemkoch, ktoré patria štátu. Na ostatných pozemkoch o to musí požiadať vlastník resp. aj iná právnická alebo fyzická osoba po predchádzajúcom súhlase vlastníka a spísaní dohody o kompenzácií v dôsledku osobitného režimu hospodárenia

V roku 2005 bol prijatý Zákon o lesoch (zákon č. 329/2005 Z.z.). Lesy člení do troch kategórií:

  • lesy hospodárske
  • lesy ochranné
  • lesy osobitného určenia

Za základnú kategóriu je podľa zákona považovaný hospodársky les. O vyhlásenie kategórií lesov ochranných a osobitného určenia je potrebné požiadať. Žiadosť pri lesoch osobitného určenia podáva:

  • vlastník
  • príslušný orgán štátnej správy
  • fyzická alebo právnická osoba

Ak požiada niekto iný ako vlastník je potrebná doložiť jeho súhlas ako aj dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3) v dôsledku osobitného režimu hospodárenia.
LESY SR v roku 2015 požiadali štátnu správu o vyhlásenie lesov osobitného určenia na takmer celom území Lesného celku LESY SR Bratislava – ide o lesy v okolí Bratislavy.

„O vyhlásenie lesov pri Bratislave vo vlastníctve Slovenskej republiky, za lesy osobitného určenia požiadala organizácia LESY SR práve za účelom zvýšenia ich ochrany a taktiež za účelom posilnenie ich rekreačného využitia. Je potrebné položiť si otázku, prečo tak neurobili ostatní vlastníci, samospráva, prípadne občianske združenia pôsobiace v tomto regióne“, povedal generálny riaditeľov štátneho podniku LESY SR Ing. Marian Staník.

Keďže LESY SR nedoložili súhlasy vlastníkov, lesy osobitného určenia boli vyhlásené v obmedzenej výmere iba na plochách vo vlastníctve štátu.

V súčasnosti tvoria lesy osobitného určenia na Lesnom celku LESY SR BRATISLAVA výmeru 2278 ha (53 %). Lesy ochranné sú na výmere 469 ha (11 %) a lesy hospodárske sa podieľajú na výmere 1525 ha (36 %).

Obrázok Graf kategórie lesov

Tlačová správa (PDF, 503 kB)