Slovenskí a českí štátni lesníci zavŕšili realizáciu spoločného projektu

Rajecká Lesná 26.04.2022

Štátni lesníci z oboch strán slovensko-českej hranice z LESY ČR, s. p. a LESY SR, š. p. , v Rajeckej Lesnej v rámci projektu „Spoločne za predchádzanie zhoršovania stavu poškodených lesných ekosystémov (skrátene LesVITAL)“ oficiálne zavŕšili projekt, ktorý trval od marca 2020 do apríla 2022.

Hlavným cieľom projektu je zachovanie biodiverzity prihraničného územia realizáciou spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a biotopov a vykonanie vegetačných protieróznych opatrení. Horské časti moravsko-sliezskych Beskýd a Malej Fatry sú oblasti, v ktorých sú lesné ekosystémy vo veľkom rozsahu poškodzované abiotickými a biotickými škodlivými činiteľmi.

Aktivity partnerov boli zamerané na spoločné lesopestovné opatrenia na obnovu druhovo pestrých a stabilných lesných ekosystémov. Tým sa zachová biodiverzita a zároveň sa zvýši pôdoochranná a rekreačná hodnota biotopov, čo má dopad na cieľové skupiny. Vykonaním opatrení na výmere viac ako 91 hektárov dochádza k ochrane pôdy a zachovaniu biodiverzity pre budúce generácie.

Záverečná terénna exkurzia sa začala v objekte Rybná v Rajeckej Lesnej. Účastníkom sme predstavili výsledky projektu formou prezentácie, kde hlavnou časťou bola sumarizácia jednotlivých čiastkových aktivít, ako aj zhrnutie celkovej realizácie projektu počas 26 mesiacov.

Hlavnou časťou terénnej exkurzie bola ukážka nosných aktivít projektu priamo v teréne, kde zamestnanci OZ Sever vybrali výmerou najväčšiu zasiahnutú plochu v rámci projektu na strane vedúceho partnera v doline pri obci Kunerad. Kolegovia z lesnej správy Rajecké Teplice informovali účastníkov so všetkými vykonanými lesopestovnými a ochrannými opatreniami a taktiež načrtli očakávaný vývoj revitalizácie poškodených území realizovaných v rámci projektu.

Zachovanie biodiverzity prihraničného územia realizáciou spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a biotopov a vykonanie vegetačných protieróznych opatrení má nepopierateľne dôležitý význam. Zvláštnosťou a zároveň značnou pridanou hodnotou takýchto projektov je fakt, že revitalizované lesné porasty budú plniť všetky ochranné a celospoločenské funkcie počas celej doby svojej životnosti (100 a viac rokov) a počas tejto doby bude zároveň živý projekt, vďaka ktorému sa ich podarilo obnoviť.

Projekt č. 304021S114 s názvom „Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov“ je realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v programe Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

loga SK_CZ

http://www.sk-cz.eu/ 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 738 kB) 

slovenskí a českí lesníci