Štátne lesy implementovali protikorupčnú normu

  • LESY SR implementovali Systém manažérstva proti korupcii (SMPK) v decembri 2019
  • Predchádzala mu analýza rizikovosti, na ktorej spolupracovali aj odborníci z  Transparency International 
  • Riešením je prijatie súboru interných noriem, ktoré zužujú priestor na korupčné správanie

Čo SMPK prinieslo štátnemu podniku ?

Na začiatku procesu LESY SR posúdili mieru korupčného rizika u viac ako 100 procesov externými nezávislými expertmi. Táto analýza poskytla prehľad o procesoch so strednou
a vysokou mierou rizika korupcie.

Počas zavádzania Systému manažérstva proti korupcii sme zmapovali všetky pracovné pozície z pohľadu rizika výskytu korupčného správania. Do procesu sme zapojili aj vlastných zamestnancov. Na základe interného prieskumu formou dotazníkov, sme získali prehľad o tom, aké majú naši zamestnanci povedomie o trestných činoch podplácania, prijímania úplatku či nepriamej korupcie,“ priblížila JUDr. Aneta Kšenžighová, organizačná riaditeľka štátneho podniku LESY SR.

Dôležitou časťou implementácie Systému manažérstva proti korupcii je posudzovanie rizikovosti obchodných partnerov a projektov z pohľadu korupcie. Toto posudzovanie realizujú zamestnanci, ktorí uzatvárajú nové obchodné vzťahy.  Pokiaľ z posúdenia vyplynie miera rizikovosti vyššia ako stredná, nasleduje ďalší postup posudzovania, ktorý môže vyústiť až
do neuzavretia kontraktu.

„Zadefinovali sme aj prísne pravidlá v oblasti prijímania darov. Teraz existuje centrálny zoznam darov, do ktorého sme povinní zaznamenať všetky prijaté dary. Zvyšuje to transparentnosť,“ dodal Ing. Tomáš Klouček, Ph.D, obchodný riaditeľ LESY SR.

Všetci zamestnanci LESY SR  sú zodpovední za dodržiavanie nastaveného protikorupčného systému. Zároveň musia absolvovať príslušné školenia, a nahlásiť skutočné či potenciálne prípady porušení zásad systému.

LESY SR zaviedli spôsob oznamovania korupcie (prostredníctvom e-mailovej adresy korupcia@lesy.sk) a účinnej ochrany jej oznamovateľov. Osoba, ktorá v podniku LESY SR zodpovedá za dodržiavanie protikorupčných predpisov a pravidiel, je organizačná riaditeľka JUDr. Aneta Kšenžighová.

LESY SR budú každý rok vyhodnocovať účinnosť Systému manažérstva proti korupcii a na základe výsledkov hodnotenia budú ďalej aplikovať riešenia, ktoré zefektívnia boj proti korupcii.

Tlačová správa (PDf, 553 kB)