V Estónsku sa konala konferencia európskych štátnych lesov

Sagadi, Banská Bystrica

  • V dňoch 08-10.júna 2022 sa v estónskom Sagadi po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou konala konferencia v rámci zoskupenia EUSTAFOR

 

EUSTAFOR je organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 36 podnikov spravujúcich štátne lesy v 25 európskych krajinách. Hneď po jej založení v roku 2006 sa členom stal aj štátny podnik LESY SR. Dnes je EUSTAFOR silným hlasom európskych štátnych organizácií lesného hospodárstva na celoeurópskej úrovni, ktorým záleží na trvalo udržateľnom rozvoji a využívaní lesných zdrojov v Európe.

Estónsko je jednou z najlesnatejších krajín v Európe – polovicu jej územia pokrývajú lesy. Aj to je dôvodom, prečo tohtoročnú konferenciu organizovali práve kolegovia z estónskych štátnych lesov RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus – State Forest Management Centre).

Na konferencii sa zúčastnil aj generálny riaditeľ LESOV SR, Ján Marhefka. Absolvoval viacero terénnych seminárov na tému „Ľudia online“, „Možno pestovať a ťažiť lesné porasty online?“ či „Moderné informačno-komunikačné technológie možno využiť aj pri ochrane prírody a biodiverzity“. Medzi témami rezonovali aj témy orientované na procesy revitalizácie mokradí a rašelinísk ako významných chránených častí lesných ekosystémov v Estónsku s cieľom zachovania biodiverzity.

Praktické terénne ukážky v podmienkach národného parku Lahemaa presvedčili účastníkov konferencie, že budovanie a prevádzkovanie rekreačnej infraštruktúry, založené na poznaní potrieb prírody a požiadaviek návštevníkov lesov a zabezpečení ich vzájomnej rovnováhy, je kľúčom k rozvoju rekreačných ekosystémových služieb lesov, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť aj prostriedkom diverzifikácie príjmov lesných podnikov. To si však vyžaduje venovať pozornosť aj takým aktivitám ako sú napr. pravidelné monitorovanie návštevníkov lesov či hodnotenie environmentálnych dopadov rekreačného tlaku na chránené ekosystémy.

Konferencia európskych štátnych lesov 2022 bola podujatím, ktoré určite prispeje k zvyšovaniu úrovne trvalo udržateľného obhospodarovania lesných zdrojov, ktoré spravujú členské podniky združenia EUSTAFOR. Ako uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ján Marhefka, práve takého podujatia majú slúžiť nielen pre ich účastníkov, ale aj pre všetkých tých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zainteresovaní na správe lesov. „Opäť sme mali možnosť presvedčiť sa, že hospodárenie v lesoch v súlade s miestnymi podmienkami, s využitím dlhoročných skúseností v kombinácii s uplatnením moderných postupov je cestou, ktorá umožní využívať všetky benefity spravovaných lesov podľa požiadaviek celej spoločnosti“, dodal na záver Ján Marhefka. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 647 kB) 

stretnutie EUSTAFOR 2022