Oznam pre návštevníkov lesov v okolí Bratislavy

V mesiacoch júl – september 2024 budú v lokalite Kráľova hora nad Dlhými dielmi okolo cesty z ulice Svíbova na Bielu Studničku vykonávané v pracovných dňoch nevyhnutné zásahy v lesných porastoch 1358, 1359,1361,1373 a 1332D v Lesnom celku Lesy SR Bratislava.

Zásahy budú zamerané na odstraňovanie jednotlivých poškodených stromov a stromov brániacich v raste najstabilnejším a najkrajším stromom za účelom výchovy a obnovy lesa. Taktiež v okolitých porastoch bude vykonaný monitoring zdravotného stavu lesa a odstránené suché a nebezpečné stromy z dôvodu zaistenia bezpečnosti návštevníkov danej lokality.

Zásahy budú vykonávané v lesných porastoch v zmysle platného Programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Lesy SR Bratislava, platných právnych noriem na úseku lesného hospodárstva a životného prostredia, ako aj v zmysle Dohody o obmedzení hospodárenia a využívania Lesného celku Lesy SR Bratislava medzi štátnym podnikom LESY SR a Hlavným mestom SR Bratislava.

Na približovanie dreva z porastov budú použité šetrnejšie metódy kombináciou koní a traktora tak, ako bolo dohodnuté v Prílohe č. 4 Dohody s hl. mestom Bratislava.

Miesta výkonu zásahov budú označené, preto prosíme návštevníkov lesa o rešpektovanie pokynov uvedených na infotabuliach, ako aj pokynov lesného personálu.

Žiadame, aby návštevníci lesa z dôvodu vlastnej bezpečnosti nevstupovali do priestorov, kde sa vykonáva stínka stromov a približovanie dreva, a aby neliezli na hromady uskladnenej drevnej hmoty.

Taktiež upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť pri návšteve uvedenej lokality z dôvodu zvýšeného pohybu lesných mechanizmov a nákladných áut odvážajúcich drevnú hmotu.

Ďakujeme za pochopenie. 

 

kone v lesoch