Verejná obchodná súťaž - OZ Žilina

Predaj dreva na pni - OZ Žilina, LS Turčianske Teplice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina

vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov

Drevná hmota (drevo na pni) v obchodných celkoch (porastoch) OZ Žilina, LS Turčianske Teplice

Súťažné podklady (zip 10,6 MB)