Dodávka jačmeňa a raže do zvernice Žuhračka

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice