Dodávka, montáž a záručný servis pre splyňovací kotol na drevo o výkone 75 kW pre ŠS Šajdíkové Humence.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia  zadá zákazku "Dodávka, montáž, záručný servis splyňovacieho kotla......" v Š. Humencoch dodávateľovi Peter Rýzek E.S.O., Čáčov 197, Senica. Hodnota zákazky bude 3381 € bez DPH.