Lesná cesta Franková – povodňové škody

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo