Oprava kúpelne a vnútornej kanalizácie na LS Ladzany

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.