Pranie bielizne na OZ Šaštín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

3.2.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na pranie bielizne na OZ Šaštín v predpokladanej hodnote 2000 € bez DPH za rok, uchádzačovi: Marián Emrich, Sekule 132, 908 80, IČO: 35295091