Predaj krmiva

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

10.2.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na predaj krmiva pre zver na OZ Šaštín v predpokladanej hodnote 600 € bez DPH , uchádzačovi: Engler Ondrej, Kopčianska 71, Holíč