Rozvoz sena, zvoz diviny a drobné služby v poľovníctve

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

04.1.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Rozvoz sena, zvoz diviny a drobné služby v poľovníctve“ v hodnote 16 000 € bez DPH
dodávateľovi: Peter Spišák SHR, Ješková Ves 167, 958 45