Starostlivosť o Malú Zvernicu

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

04.1.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Starostlivosť o Malú Zvernicu“ v hodnote 9 600 € bez DPH
dodávateľovi: Vladimír RAJNOHA - RVTOP Malá Lehota 500, 966 42