Upratovanie poľovníckych chát

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

04.1.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Upratovanie poľovníckych chát “ v hodnote 5 000 € bez DPH
dodávateľovi: Ing. Mariana Tullová, EURLES, Dolné Sľažany 59, 951 71