Výmena boilera ZSD OZ Topoľčianky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

7.2.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Výmena boilera ZSD OZ Topoľčianky“ v hodnote 1843,- € bez DPH
uchádzačovi: KOVOTHERM PLUS, Smetanova 1069/5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 45268371