Lesníci slávnostne otvorili poľsko-slovenskú cyklotrasu v pohraničí

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik spolu s poľskými štátnymi lesníkmi z Nadleśnictwa Rymanów ukončili projekt „Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy“ (INT/EK/KAR/1/I/B/0016). Výsledkom projektu je atraktívna cyklotrasa v poľsko-slovenskom pohraničí v celkovej dĺžke 203 km, z čoho je 150 km na poľskej a 53 km na slovenskej strane. Hlavným cieľom projektu je nasmerovanie cykloturistiky na významné miesta z pohľadu prírodného a kultúrneho dedičstva v cezhraničnom regióne. Projekt bol realizovaný spolufinancovaním Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako mikroprojekt v programe INTERREG V-A Poľsko-Slovensko. Celkový rozpočet projektu predstavuje hodnotu 138 752,07 € (z toho pre LESY SR, š. p. 60 871,12 €) a 72,07% rozpočtu (bezmála 100 000 €) bude poskytnutých partnerom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na území Nízkych Beskýd, ako na strane poľskej tak i slovenskej, sa cykloturistika teší veľkému záujmu. Karpaty, ako zemepisné územie, nepoznajú administratívne členenie a nachádzajú sa tak na poľskej ako aj na slovenskej strane. Ukončením cezhraničného projektu sa umožní predstavenie a využívanie krás prírody a kultúry po oboch stranách hranice, o to viac, že tieto terény kedysi tvorili jeden historický celok. Doplnenie siete cyklotrás o cezhraničnú trasu a vybudovanú infraštruktúru v danom regióne umožní vzájomné prepojenie oboch krajín pre cykloturistov a usmernený pohyb cyklo-návštevníkov cez terény kultúrneho a prírodného dedičstva tak, aby nedošlo k narušeniu najmä vzácnych prírodných biotopov.

 „Hlavným cieľom projektu je nasmerovanie cykloturistiky na významné miesta z pohľadu prírodného a kultúrneho dedičstva v cezhraničnom regióne prostredníctvom zrealizovaného mikroprojektu cezhraničnej cyklotrasy v dĺžke 203 km, z čoho bude 150 km na poľskej a 53 km na slovenskej strane“, vysvetľuje generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Marian Staník.

„V rámci cyklotrasy bola vybudovaná malá infraštruktúra v podobe prístreškov a stojanov na bicykle. Na strategických miestach sú umiestnené informačné tabule s mapou, na ktorých bude vytýčená trasa a informácie nápomocné pre cykloturistov a taktiež informácie o okolitom prírodnom a kultúrnom dedičstve“, doplnil projektový manažér Peter Kováčik.

Vďaka tomuto projektu bolo na slovenskej a poľskej časti cyklotrasy osadených spolu 7 prístreškov, došlo k prestavbe lesnej zvážnice (v dĺžke 2 km) a lesného chodníka (dĺžka 2 km) na cyklotrasu. Upravené boli nerovnosti terénu, zhrnutá zemina z povrchu cyklochodníka (2 km), rozšírený cyklochodník na 2,5 až 3,5  m. Trasa je označená prislúchajúcim značením a smerovými tabuľami pre orientáciu cykloturistov a ich smerovanie na miesta významné z pohľadu prírodného a kultúrneho dedičstva. Na trase sa taktiež nachádza 14 informačných tabúľ obsahujúcich jednak mapu trasy s vyznačením miesta ich lokalizácie na trase a taktiež s popisom prírodného a kultúrneho dedičstva danej oblasti.

Cyklotrasa na Slovenskej strane je umiestnená v katastrálnom území Driečna, Vladiča, Staškovce, Makovce, Havaj, Malá Poľana, Miková, Rokytovce, Krásny Brod, Medzilaborce, Habura a Čertižné s dvoma prechodmi do Poľska. Trasa prechádza na Slovensko v kat. území Driečna, kde prechádza z poľskej strany cez najvyšší vrch Stropkovského okresu Kút nadmorská výška 697 m n. m. Ďalej pokračuje lesnými porastmi v dĺžke 2 km, napája sa na konečnej na lesnú cestu Driečna a pokračuje po ceste v dĺžke 2 km, prichádza do obce Driečna a tu pokračuje po verejných komunikáciách v dvoch okruhoch:

Okruh 1 – Driečna, Vladiča, Staškovce, Makovce, Havaj, Malá Poľana, Miková a späť Driečna.

Okruh 2 – Driečna, Miková, Rokytovce, Krásny Brod, Medzilaborce, Habura, Čertižné a pokračuje na prechod s Poľskom.

Prepojenie zo slovenskej strany na poľskú vyúsťuje do obce Jaśliska odkiaľ je možné sa vybrať na celkovo 10 okruhov (v celkovej dĺžke 150 km), ktoré tak isto ako na slovenskej strane zavedú cykloturistov na významné miesta z pohľadu prírodného a kultúrneho dedičstva danej oblasti.

Spojenie cezhraničného regiónu sieťou cyklotrás napojených na zaujímavé lokality vytvára pre návštevníkov ideálne možnosti pre spoznávanie minulosti, ale aj súčasnosti oboch krajín a zároveň jeho prírodných krás. Využívanie cezhraničnej cyklotrasy povedie k zvýšeniu počtu návštevníkov cezhraničného regiónu, čím budú vytvorené podmienky pre rast služieb v cestovnom ruchu a rozvoj lokálnych ekonomík.

Tlačová správa (PDF)

Podrobnejšie informácie o projekte (odkaz na stránku)