LESY Slovenskej republiky ponúkajú odpredaj odstrelu

LESY SR zverejňujú ponuku zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní štátneho podniku

Poľovníctvo je so svojou bohatou históriou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Na začiatku mohol loviť zver pre svoju obživu ktokoľvek, postupne sa toto právo stalo privilégiom panovníkov a vlastníkov pôdy. Dnes máme vytvorené zákony a rôzne organizácie usmerňujúce nie len právo poľovníctva, ale aj jeho manažmentu a ochrany vzácnych druhov zvierat. Koncom novembra minulého roku schválila vláda Slovenskej republiky novú Koncepciu rozvoja poľovníctva na Slovensku, ktorej cieľom je komplexne riešiť postavenie a rozvoj poľovníctva a zveri ako súčasti prírodných ekosystémov, zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie voľne žijúcej zveri, jej ochranu a zachovania genofondu.

Jednou z organizácii, ktoré spravujú pozemky vo vlastníctve štátu, je aj štátny podnik LESY Slovenskej republiky.  Ten na svojej internetovej stránke www.lesy.sk v sekcii Poľovníctvo, rybárstvo (časť Odpredaj odstrelu) zverejnil aktuálnu ponuku poľovných revírov v užívaní podniku, v ktorých ponúka zmluvný odpredaj odstrelu zveri a zveriny v stanovenom rozsahu. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  takto navrhnutou a realizovanou formou hromadného odpredaja odstrelu  vo vybraných poľovných revíroch mimo revírov tvoriacich génové základne kladú základný kameň implementácie  novej Koncepcie rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri v zmysle Národného programu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike“, vysvetľuje Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku.

Pri rozhodovaní štátu ako vlastníka poľovných pozemkov je potrebné hľadať rovnováhu a vhodný kompromis medzi čisto ekonomickým prístupom a medzi požiadavkou, aby poľovníctvo zostalo naďalej prirodzenou súčasťou života na vidieku. „Pri tvorení zásad a podmienok realizácie predaja odstrelu sme sa prednostne zamerali na možnosť aktívne vstupovať a riadiť manažment daného poľovného revíru počas celej doby platnosti zmlúv s našimi partnermi  tak, aby sme dosiahli požadované chovateľské ciele v konkrétnom poľovnom revíri“, dopĺňa Marian Staník.

Hlavným cieľom pri manažmente poľovných revírov je úprava pohlavnej a vekovej štruktúry všetkých druhov raticovej zveri. Znížením počtu samíc a reguláciou vekovej štruktúry dôjde k zníženiu prírastku a tým aj k zastaveniu nežiadúceho narastania populácií. Pozornosť bude venovaná aj aktivitám zameraným na zachovanie malej zveri. „Vo všetkých poľovných revíroch, v ktorých štátny podnik bude realizovať tento model odlovu, máme menovaného poľovníckeho hospodára a členov poľovníckej stráže priamo z radov aktívnych zamestnancov štátneho podniku a zároveň si ponechávame na svojich pleciach aj výkon starostlivosti o zver, čím dokážeme aktívne riadiť a usmerňovať vývoj v každom poľovnom revíri“, prezentuje zámer vedenia štátneho podniku jeho obchodný riaditeľ, Tomáš Klouček.

„Samotné zmluvy na odpredaj odstrelu majú v sebe zapracované nástroje umožňujúce rýchlo reagovať na aktuálny stav vývoja v danom poľovnom revíri, takže vieme v reálnom čase usmerňovať našich partnerov k požadovaným výsledkom“, dodáva Tomáš Klouček.

Záujemcovia o odpredaj odstrelu musia písomnú žiadosť spolu s prílohami doručiť poštou alebo osobne do podateľne Generálneho riaditeľstva LESY Slovenskej republiky š. p. v Banskej Bystrici. V záujme zabezpečenia princípu transparentnosti budú doručené ponuky vyhodnotené odbornou komisiou, ktorá bude zložená z dvoch zástupcov štátneho podniku, zástupcu Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Slovenskej poľovníckej komory a Dozornej rady štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. „Pri vyhodnocovaní žiadostí sa bude dôsledne posudzovať Projekt plánu rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, ktorého široká škála kritérií dotvára mozaiku činností a výsledkov, ktoré je potrebné dosiahnuť pre zveľadenie a zachovanie trvalo udržateľného, racionálneho a cieľavedomého obhospodarovania a využívania voľne žijúcej zveri v poľovných revíroch štátneho podniku,“ vysvetľuje Tomáš Klouček.

Tlačová správa (PDF, 648 kB)