Pre rozvoj turistiky plánujú LESY SR v Topoľčiankach investície za dva milióny eur

Obnova historického parku, rozvoj včelárstva a revitalizácia jazierok

Banská Bystrica, 22. marca 2017

Topoľčianky majú šancu byť opäť krajšie a turisticky zaujímavejšie. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky pripravil v spolupráci s maďarskými partnermi tri projekty v rámci Programu spolupráce Interreg V-A slovenská republika-Maďarsko určené na rozvoj cestovného ruchu v Topoľčiankach v celkovej hodnote 3 404.138,74 € (LESY SR, š. p. 2 017.959,45 €). Zámerom lesníkov je prispieť k zachovaniu a rozvoju jedinečnosti Topoľčianok aj pri spomienke na 100. výročie vzniku Československej republiky a prvého prezidenta T. G. Masaryka, keď sa v roku 1923 stali Topoľčianky jeho letným sídlom. Projekty sú vo fáze hodnotenia a v lete sa očakáva výsledok ich úspešnosti.

Prvým projektom je „Obnova historických parkov lesníkmi“ (SKHU/1601/1.1/004), ktorého cieľom je zachovanie, ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom spoločnej obnovy a zatraktívnenia chránených historických parkov v Topoľčiankach a v maďarskej Majkpuszte (Oroszlány) spolu s partnerom z Vértesi Erdő Zrt. Na konci projektu bude zveľadených 30,65 hektárov parku v Topoľčiankach. Obnovy sa dočkajú tri výnimočné historické objekty (Kolkáreň, historická množiareň a veľká časť historického oplotenia), rekonštrukciou prejde jedinečný vodný systém, centrálna časť parku sa osvetlí, budú realizované komplexné parkové úpravy na ploche 4,5 ha, obnovy sa dočkajú cestičky a chodníky na ploche takmer 6000 m2 a pre turistov pribudne turistická infraštruktúra pre oddych. Podobná obnova a zveľadenie čaká park a okolie pri kláštore Majk. Tieto práce budú sprevádzať rôzne cezhraničné podujatia pre širokú verejnosť pre popularizáciu oboch parkov. 

Druhý projekt s názvom „Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely“ (SKHU/1601/1.1/002) je zameraný na prinavrátenie prírodného a kultúrneho dedičstva - včelárskej tradície medzi činnosti lesníkov v okolí Topoľčianok a maďarskej Tatabánye. Tento projekt predpokladá okrem obnovenia tradície a pozitívneho vplyvu včelárstva v regióne aj rast záujmu o včelárenie. Na slovenskej aj maďarskej strane sa plánuje vytvorenie vzorových včelstiev v teréne, kde deti a dospelí záujemcovia môžu pozorovať život včiel a prácu profesionálnych včelárov. Ako ukážka ďalšieho spracovania produktov vznikne v Topoľčiankach vzorová spracovňa, skanzen, včelia učebňa a v Tatabányi vznikne okrem ukážkového závodu na výrobu medu a včelieho vosku aj včelárska enviroučebňa.

V treťom projekte LESY SR, š. p. plánujú nadviazať na množstvo atrakcií v Topoľčiankach a spolu s maďarským partnerom Ipoly Erdő Zrt. a realizovať projekt „Spoločný rozvoj vodného turizmu“ (SKHU/1601/1.1/011), ktorý má podporiť rozvoj vodného turizmu, ochranu kultúrnych a prírodných hodnôt Severného jazierka (Topoľčianky) a jazierok v Nyírjes (Balassagyarmat).

Vodné plochy zbavené bahna sa stanú estetickejšími krajinotvornými prvkami a v čase prívalových dažďov budú plniť vodozáchytnú funkciu. K rozvoju turizmu jazier prispejú aj verejnoprospešné prvky ako chodníky, oddychové a meditačné priestranstvá, ihriská a pod.

Všetky podané projekty umožnia zachovať a zveľadiť Topoľčianky ako turisticky atraktívny a úžasný komplex, miesto oddychu, rekreácie, športu, vzdelávania a zdravotnej rekreácie pre širokú verejnosť. Okrem tohto budú Topoľčianky môcť lepšie slúžiť pre získavanie poznatkov z histórie, prírodovedy, včelárstva, ekológie a vodného sveta pre deti, mládež, odbornú, ale i laickú verejnosť a ostatných záujemcov. V neposlednom rade očakávaný nárast návštevníkov sa premietne do rozvoja lokálnej ekonomiky a služieb.