Rokovania priniesli zmeny v plánovanom obstarávaní ťažbových činností

LESY Slovenskej republiky, š.p. informujú o príprave nového modelu verejného obstarávania lesníckych služieb v oblasti ťažby na roky 2019-2022.

Koncom minulého roka informovalo vedenie štátneho podniky LESY Slovenskej republiky o príprave nového modelu verejného obstarávania lesníckych služieb v oblasti ťažby na roky 2019-2022. Nový model má priniesť aj pre drobných podnikateľov a živnostníkov lepšie podmienky a uzatvorenie rámcových dohôd na obdobie štyroch rokov. Po dôkladnej analýze súčasného stavu a rokovaniach so zástupcami dodávateľov ťažbových prác, štátny podnik odstupuje od pôvodného zámeru jedného dodávateľa na každý odštepný závod a upravuje svoje podmienky.

K hospodáreniu v lesoch neodmysliteľne patrí aj samotná ťažba dreva. Drevná hmota, ako jedna z obnoviteľných surovín sa vďaka svojej recyklovateľnosti a ekologickosti stáva čoraz populárnejšou. Snahou obhospodarovateľov a vlastník lesov je v čo najväčšej miere zabezpečiť ťažbu udržateľným, ale zároveň aj čo najekonomickejším spôsobom.

„Doterajší model obstarávania ťažbovej činnosti v LESOCH SR bol postavený na uzatváraní veľkého množstva, až 1633 rámcových zmlúv s 555 dodávateľmi, čo v praxi znamenalo veľkú administratívnu záťaž, rozdrobenosť a nedostatočnú možnosť kontroly. Neistota dodávateľov vo vzťahu k rozsahu dodávateľských prác a služieb sa odzrkadľovala aj na zastaranosti techniky a zníženej schopnosti investovať do obnovy strojového parku“, vysvetľuje Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR.

Pôvodným zámerom nového  modelu verejného obstarávania, predstaveného LESMI SR na tlačovej konferencii konanej dňa 24. októbra 2017, bolo zníženie počtu dodávateľov ťažbových činností a uzatvorenie jednej rámcovej zmluvy na jeden odštepný závod. Pre porovnanie, doteraz bolo takýchto dodávateľov na jeden závod v priemere až 25.

Návrh nového modelu bol predložený na pripomienkovanie profesným združeniam podnikateľov v lesnom hospodárstve. Po rokovaniach s predstaviteľmi Združenia podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve Slovenskej republiky a dôkladnej analýze súčasného stavu sme prehodnotili pôvodné podmienky a prispôsobili model novým požiadavkám ustanovených podpisom memoranda o spolupráci.

„Hlavnou zmenou oproti avizovanému modelu nového verejného obstarávania lesníckych služieb v oblasti ťažby na roky 2019-2022 bude maximálna veľkosť výrobného celku, na ktorý sa bude uzatvárať zmluva s jedným víťazným dodávateľom. Pôvodný zámer jednej zmluvy na jeden odštepný závod bol pozmenený na úroveň nižšej organizačnej jednotky a to maximálne jednej lesnej správy, ktoré majú LESY SR v rámci 23 odštepných závodov aktuálne vytvorených 129“, dodáva Peter Chrúst, výrobno-technický riaditeľ LESOV SR.

Verejné obstarávanie bude realizované odštepnými závodmi LESOV SR. Súťažiť sa bude najnižšia cena na celý objem ťažobnej činnosti na štvorročné obdobie. Dlhodobý zmluvný vzťah bude garantovať aj možnosť čerpania úverov a iných podpôr na obnovu technologického parku dodávateľa.

Novým spôsobom obstarávania prejavuje štátny podnik LESY SR snahu garantovať dlhodobé zadávanie prác konečným dodávateľom a na základe zmluvnej kontroly úhrad za vykonanú prácu  zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a spravodlivú odmenu konečnému dodávateľovi.

Tlačová správa (PDF, 562 kB)

Prezentácia z tlačovej konferencie (PDF, 940 kB)