Úsek generálneho riaditeľa

Generálny riaditeľ:
  • je štatutárnym orgánom podniku, menovaný do funkcie ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený,

  • priamo riadi 4 riaditeľov úsekov generálneho riaditeľstva a 25 riaditeľov odštepných závodov a ich prostredníctvom celú hospodársku činnosť štátneho podniku,

  • vo veciach podniku koná samostatne v zmysle platných právnych predpisov, vnútropodnikových smerníc a pokynov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

  • rozhoduje o zásadných a kľúčových otázkach a časť svojich právomocí deleguje na riaditeľov úsekov a riaditeľov odštepných závodov,

  • usmerňuje a vytvára podmienky pre činnosti organizačných útvarov ktoré sú začlenené na úseku generálneho riaditeľa a dbá o ich účinnosť a efektívnosť,

  • má jedného štatutárneho zástupcu.

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:
Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor komunikácie

Mgr. Marína DEBNÁROVÁ  

marina.debnarova@lesy.sk   
 +421 918 444 422

Referát BTS, PO, CO a krízového riadenia  

Ing. Marián JAGERČÍK   

marian.jagercik@lesy.sk
 +421 48 4344 163

Odbor kontroly

Ing. Milan VOSKÁR 

milan.voskar@lesy.sk
 +421 48 4344 151