Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch

Obrázok Logo SK CZ

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

http://www.sk-cz.eu/

Názov projektu: Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch

Akronym: BIODIVERZITA SK-CZ

Kód projektu: 304021C927

Termín realizácie: 07/2017 - 12/2019

 

Obrázok Logo projektu

 

 

 

 

 

 

Vedúci partner:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

http://www.lesy.sk

 

Organizačná zložka VP zodpovedná za realizáciu projektu

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Hodžova 38, 911 52 Trenčín

 

Hlavný cezhraničný partner:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

https://lesycr.cz/

 

Organizačná zložka HCP zodpovedná za realizáciu projektu

Lesní správa Luhačovice

Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Celkové výdavky projektu 

775 239,66 €

Financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

85%

Štátny rozpočet - VP   

5%

Štátny rozpočet - HCP  

0%

Vlastný vklad – VP  

10%

Vlastný vklad – HCP  

15%

                                                        

Úvodná terénna exkurzia

Prezentácia projektu na regionálnom podujatí "Mňam fest"

Prezentácia projektu na medzinárodnej výstave "Natura Viva"

Otvorenie spoločného cezhraničného chodníka

Záverečná konferencia

 

OPIS MIKROPROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je obnova, zachovanie a ochrana biodiverzity v cezhraničnom území Bielych Karpát a v Strážovských vrchoch. Nosnou aktivitou projektu je realizácia spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov, zachovanie druhov a biotopov v cezhraničnom území revitalizáciou horských lúčnych spoločenstiev, manažmentom a monitoringom významných lúčnych a lesných biotopov. Spoločné aktivity a opatrenia budú viesť v cezhraničnom regióne k zosúladeniu manažmentu prírodne významných území rozdelených štátnou hranicou a tým k ochrane biodiverzity tohto územia. Cezhraničná spolupráca partnerov projektu, bude taktiež viesť k zvyšovaniu povedomia o výskyte významných biotopov, potreby spoločného manažmentu a ich ochrany.

Aktivity projektu

Obnova a zachovanie horských lúčnych biotopov - v rámci tejto aktivity bude na horských lúčnych spoločenstvách, ktoré sú dlhodobo neobhospodarované, vykonané odstránenie nežiadúcej vegetácie (trnka, hloh, šípka) frézovaním - zoštiepkovaním krov s ponechaním na mieste. Po vyčistení lúčnych plôch od pionierskych drevín bude následne vykonávané pravidelné kosenie so zberom vytvorenej biomasy. Práve tento spôsob obhospodarovania umožní návrat vzácnych horských druhov rastlín, najmä chránených druhov z čeľade vstavačovitých.

Výsadba plodonosných a ovocných drevín - zvýšenie biodiverzity doplnením vybraných druhov drevín do jednotlivých biotopov. Na okrajoch lúčnych biotopov budú vysadené plodonosné a ovocné dreviny pre zvýšenie diverzity.

Doplňovanie nehospodárskych druhov drevín so zníženou početnosťou populácie do porastov - v lesných biotopoch budú vysadené druhy nehospodárskych drevín pre zlepšenie stability lesných biotopov, pre podporu mimo produkčných funkcií lesa a zvýšenie biodiverzity. Všetky zvolené dreviny sú zaradené medzi pôvodnú drevinovú skladbu oblasti Bielych Karpát.

Zmena nevhodnej druhovej skladby lesných porastov výsadbou jedle a duba - vo vybraných lokalitách s neprirodzenými smrečinami bude vykonaná zmena nevhodnej druhovej skladby výsadbou jedle a duba ako drevín pôvodnej druhovej skladby. V častiach lesných biotopov, v ktorých je viditeľná prevaha jednej dreviny budú pre zvýšenie stability a zvýšenie početnosti druhov vysádzané jedince jedle a duba, čím vzniknú vekovo i druhovo diferencované lesné biotopy.

Ochrana mladých lesných porastov proti ohryzu a lúpaniu - lesné porasty všetkých drevín sú v období okolo 20. roku ohrozené zverou tzv. zimným ohryzom a letným lúpaním. Najmä jelenia zver vyhľadáva mladé porasty – kmene, z ktorých ohrýza kôru pre zaistenie chýbajúcich látok v potrave.

Prikrmovacie zariadenia pre ochranu lesných biotopov - kosením horských lúčnych spoločenstiev bude získavaná kvalitná zložka potravy pre bylinožravú lesnú zver. Lesnej zveri bude v zimnom období počas snehovej pokrývky podávané taktiež ďalšie krmivo do vybudovaných zariadení tak, aby potravná ponuka splňovala predpoklady dennej potreby a aby zver nebola nútená hľadať potravu, kde to nie je žiadúce z pohľadu chránených biotopov. Zver je prirodzenou súčasťou územia, ale môže mať i negatívny vplyv na ekosystém. Aktivita je zameraná na vytvorenie rovnovážneho stavu les – lesná zver na princípe trvaloudržateľnosti s plnením všetkých mimoprodukčných funkcií lesa so zameraním na podporu biodiverzity.

Úprava vodných biotopov – zabezpečenie dostatku vodných zdrojov je pri pretrvávajúcich zmenách klímy jednou z najdôležitejších úloh. Nevyhnutnou zložkou potravy živočíchov je aj dostatočné množstvo vody. Hlavnou úlohou tejto aktivity bude prispieť k vodozádržnej funkcií v krajine a zmierniť dopady sucha najmä v mikroklíme oblasti. Úprava vodných biotopov tak prispeje k zmierneniu zmien klímy v cezhraničnom regióne.

Monitoring cicavcov - v rámci projektom zasiahnutého územia bude vykonávaný spoločný cezhraničný monitoring zahŕňajúci vyhodnocovanie na úrovni oboch partnerov vzájomne. Bude dochádzať k výmene informácií o výskyte a pohybe zveri na oboch stranách hranice, na základe čoho bude možné prispôsobiť spoločný manažment územia a vykonávaných aktivít s cieľom zvyšovania biodiverzity daných území. Pozorovacie zariadenia budú umiestnené v predom vytypovaných lokalitách, na tzv. biokoridoroch a taktiež pri vybudovaných prikrmovacích zariadeniach, kde je možné očakávať väčšiu koncentráciu živočíchov.

Monitoring lúčnych biotopov - na Slovensku sa výrazne prejavuje úbytok a degradácia druhovo bohatých trávnych porastov cenných z pohľadu ochrany biodiverzity. Mnohé poloprírodné travinno-bylinné biotopy sú v rámci celej Európy v súčasnosti v nepriaznivom stave v dôsledku sukcesných zmien, ku ktorým dochádza najmä po ich opustení. Jedným z prejavov sukcesných zmien nelesných biotopov je šírenie expanzívnych druhov, ktoré spôsobujú výrazný pokles druhovej diverzity. V rámci projektu bude vykonaný monitoring revitalizácie lúčnych spoločenstiev u oboch partnerov projektu, tzn. bude zachytený stav pred realizáciou aktivít a počas vykonávania jednotlivých opatrení. Na základe vyhodnotenia monitoringu bude možné vykonávať starostlivosť o tieto cenné spoločenstvá s cieľom ich trvaloudržateľnosti nielen po dobu projektu a jeho udržateľnosti, ale dlhodobo.