Initial program of forest pedagogues’ exchange

Obrázok Logo Visegrad Fund

Interna­tional Viseg­rad Fund
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Slo­vak Republic
www.visegradfund.org

 

Obrázok Logo program

Initial program of forest pedagogues’ exchange is a project where the forest pedagogues will share their experiences in the field of educational methods and teaching strategies. Knowledge gained from the project workshops will be used to create a „Visegrad Guide” for forest pedagogues in languages of the V4 countries. The guide will be published also online with the option for download and use for the mobile devices. The interpretation form will allow using the guide to the public.

Qualitative standard and target subjects of the forest pedagogy are different in every V4 country and do not always cover the entire V4 countries region main tasks. Based on this context the Visegrad Guide will be created. The main goal of the publication will be to increase the quality and develop the uniform trend of the forest pedagogy thanks to the development of the educational tasks as an important element in the Visegrad region. Our aim is to educate children and youths by means of people who are professionally connected with the nature and will interpret to children the principles of the nature in a way, that they would respect the environment and will gain through this our activity respect to the nature, which will be based on the balanced relationship of human and nature. The specific interests of the project will be to fully introduce the diversity of forests, its functions and the most important problems occurring in different countries. Specified targets will be reached based on the exchange of practical experiences with each other from V4 countries participants during the workshops with the graphical illustrations in the forest pedagogy textbook as well as directly in the forest under a leadership of forest pedagogues. This will allow to develop the most effective educational activities, which will be used in specific local environment (ecological, economic, social). Educational workshops will create the possibility to know educational activities in different countries and to look at many tasks from innovative point of view through educational activities in particular V4 countries. The cooperation will be developed during three educational workshops (each of them for period of three days), where project managers and forest pedagogues will participate.

Obrázok Logo program

Pilotný program výmeny lesných pedagógov je projekt, počas ktorého si lesní pedagógovia navzájom vymenia skúsenosti v oblasti učebných metód a stratégií vyučovania. Poznatky získané počas projektových stretnutí budú spracované vo forme európskej príručky pre lesných pedagógov vo všetkých štyroch jazykoch krajín V4. Príručka bude zverejnená na internetových stránkach s možnosťou jej použitia/stiahnutia ako aj aplikovania do mobilných zariadení. Forma vypracovania príručky umožní využívať jej obsah aj širokej verejnosti..

Úroveň a predmet lesnej pedagogiky sa v jednotlivých krajinách vykonáva rôznymi spôsobmi a nie vždy zahŕňa otázky týkajúce sa úrovne celého regiónu krajín strednej Európy – V4. V tejto súvislosti bude vyvinutá európska príručka, ktorej úlohou bude zlepšiť kvalitu a rozvíjať spoločný jednotný smer lesnej pedagogiky prostredníctvom rozvoja vzdelávacích otázok, ako dôležitých prvkov v celom regióne Vyšehradu a lokálne v jednotlivých krajinách. Našim cieľom je vychovávať deti a mládež prostredníctvom ľudí profesionálne spätých s prírodou, ktorí budú ozrejmovať deťom priame zákonitosti prírody tak, aby mládež a deti rešpektovali v ďalších obdobiach životné prostredie, aby mali prostredníctvom tejto našej aktivity vytvorený vzťah k prírode, ktorý bude založený na báze spolužitia človeka a prírody. Špecifickým významom projektu bude aby sa v plnom rozsahu predstavila rozmanitosť lesov, jeho funkcie a najdôležitejšie problémy vyskytujúce sa v rôznych krajinách. Stanovené ciele dosiahneme cez vzájomnú výmenu praktických skúseností počas seminárov s názornou ukážkou v učebniach lesnej pedagogiky ako aj priamo v lese pod vedením lesných pedagógov.

Publicity / Publicita

Press releases / Tlačové správy

Photo gallery/Fotogaléria

Visegrad Guide/Vyšehradská príručka

Obrázok Logo LESY SR

LESY Slovenskej republiky, š. p.
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, SK

www.lesy.sk

 

Contact/Kontaktné údaje:

Obrázok Logo LESY ČR

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106
Hradec Králové
501 68, CZ

http://www.lesycr.cz

Ing. Jozef Zatlukal, vedúci odboru projektov EÚ
Tel.č.: +421 48 4344 111
e-mail:
jozef.zatlukal@lesy.sk

 

Obrázok Ipoly erdó


IPOLY ERDŐ Zrt.
Bajcsy-Zsilinszky út 10
Balassagyarmat
2660, HU

http://www.ipolyerdo.hu

Bc. Dominika Výbohová, projektový manažér
Tel.č.: +421 918 444 009
e-mail:
dominika.vybohova@lesy.sk

 Obrázok Logo Lasy Pastowowe
PGL LP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
ul. Huberta 43/45
Katowice
40-543, PL

http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/rdlp_katowice

Ing. Peter Kováčik, PhD.
Tel.č.: +421 918 444 410
e-mail:
peter.kovacik@lesy.sk