LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšieho záujemcu o "Nájom pozemkov za účelom prevádzky plážového kúpaliska"

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšieho záujemcu o "Nájom pozemkov za účelom prevádzky plážového kúpaliska"

Súťažné podklady
Geometrický plán
Výpis z listu vlastníctva