LESY SR, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

• Stavby: Stavba, s. č. 354 na  parc. č. 1115/3, Hospodárska budova, s. č. 700 na parc. č. 1115/4 s príslušenstvom a Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 1112, 1115/1, 1115/2, 1115/3, 1115/4, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 222 m2, katastrálne územie Liptovská Osada

• Stavby: 400 rodinné domy, s. č. 39, 40, 41, 42 na parc. č. 4, 5, 6, 7 a Pozemky: poz. KN-C parc. č. 2, 4, 5, 6, 7, 8/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 337 m2, katastrálne územie Tŕstie

• Stavba: 400 garáž, s. č. 329 na  parc. č. 34/114 s príslušenstvom a Pozemky: poz. KN-C parc. č. 34/35, 34/114, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 248 m2, katastrálne územie Nitrianska Streda

• Stavba: 700 STAVBA, s. č. 291 na parc. č. 2442/1 s príslušenstvom a Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 2442/1, 2442/2, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 618 m2 katastrálne územie Brezno

• Stavby: 400 Hospodárske budovy, s. č. 714, 733 na  parc. č. 1305/4, 1305/2,  400 Maštaľ, s. č. 732 na  parc. č. 1305/3 a Pozemky: poz. KN-C parc. č. 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 401 m2, k. ú. Mútne

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
                             Fax:       048 / 43 44 195
                             Mobil:  +421 918 334 522
                             Tel. :      048 / 43 44 156
                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 30.12.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.