LESY SR, š. p. generálne riaditeľstvo

Vás pozýva do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa na vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb pre OZ Považská Bystrica na rok 2011

       Vás pozýva v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120

             do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa na vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb
 pre OZ Považská Bystrica na rok 2011

Súťažné podmienky:

1. Zadávateľ:  Lesy SR, š.p. , Banská Bystrica
                         Námestie SNP č.8
                         975 66 Banská Bystrica
Zapísaný  v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č.155/S

2. Predmet súťaže: Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb pre OZ Považská Bystrica na rok 2011 podľa bodu 7., ktorá sa bude realizovať na základe  zmlúv o dielo

3. Miesto realizácie:  LESY SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Považská Bystrica 

4. Termín realizácie: od 1.mája 2011 do 30.novembra 2011
 
5.  Podmienky účasti uchádzača:
     
a) Odborná spôsobilosť na dodávku predmetu obstarávania  (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace), z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie, predmet podnikania musí byť uvedený zrozumiteľne pre predmet obchodnej-verejnej súťaže.

b) Potvrdenie príslušného krajského súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

c) Uchádzač nemá nedoplatky: 
- daňové  (potvrdenie príslušného daňového úradu),
- do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa),   
- nemocenského poistenia,
- dôchodkového zabezpečenia  
-  príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).

d) Doklad o odbornej spôsobilosti vydaný na základe č.215/1995 Z.z.

        Všetky požadované doklady, s výnimkou dokladu o odbornej spôsobilosti, je možné nahradiť potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov,  na ktorom musí byť aktuálny dátum platnosti zápisu. Doklad, alebo ich overené kópie (mimo potvrdenia ÚVO o zápise) nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. Bez predloženia požadovaných dokladov nebude súťažná prihláška prijatá.                        .

6. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača:
 
a) Referencie od odberateľov prác, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonaných prác, vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s dodržaním termínu dodávky ako aj o prípadných sankčných postihoch. Navrhovateľ predloží referencie od odberateľov prác za rok 2010.

b) Údaje o technickom, programovom a personálnom vybavení, ktoré sa môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže. Pri postúpení časti predmetu súťaže subdodávateľom predloží v akom zmluvnom vzťahu je so subdodávateľmi, ich oprávnenie vykonávať práce v geodetických činnostiach a doklady alebo prehľad o ich technickom vybavení.
                                                          
7.    Cenová ponuka, dodacie lehoty  a platobné podmienky:

a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže.

b) Dodacie lehoty  po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy: 
  
c) Počet dní splatnosti faktúr od vyhotovenia predmetu súťaže : minimálne 30 dní

Predmet obchodnej-verejnej súťaže

Merná jednotka

Cena v €/mernú jednotku bez DPH

Vytýčenie hranice pozemku (MJ = 100 m)

100 m

 

GP bez vytýčenia na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN (MJ = 100 m)

100 m

 

GP bez vytýčenia na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN (MJ = 100 m)

100 m

 

GP s vytýčením na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN (MJ = 100 m)

100 m

 

GP s vytýčením na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN (MJ = 100 m)

100 m

 

GP bez vytýčenia na majetkoprávne usporiadanie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN (MJ = 1 ha)

1 ha

 

GP bez vytýčenia na majetkoprávne usporiadanie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN (MJ = 1 ha)

1 ha

 

GP s vytýčením na majetkoprávne usporiadanie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN (MJ = 1 ha)

1 ha

 

GP s vytýčením na majetkoprávne usporiadanie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN (MJ = 1 ha)

1 ha

 

GP na obnovu hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí bez vytýčenia (MJ = 1 ha)

1 ha

 

GP na obnovu hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí s vytýčením v teréne (MJ = 1 ha)

1 ha

 

Prešetrenie majetkoprávnych vzťahov v k.ú. kde nie je vyhotovený ROEP (MJ = 1 ha)

1 ha

 

vybudovanie bodového poľa (MJ = 1 bod)

1 bod

 

Cena 1 ks elaborátu pri vyhotovení elaborátu nad stanovený počet (MJ = 1 ks elaborát)

1 ks elaborát

 

Digitálna podoba GP

   

Poplatky katastra nehnuteľností

   
                                                                                                   

                                                                              

8. Súťažná ponuka musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje uchádzača.

b) Skutočnosť, či účastník súťaže je alebo nie je platcom DPH.

c) Schopnosť účastníka súťaže zabezpečiť v plnom rozsahu plnenie príslušných zákonných noriem a predpisov.

d) Obchodné a platobné podmienky účastníka súťaže. Cenová ponuka pre jednotlivé výkony bude obsahovať nasledovné položky:
- Vytýčenie hranice pozemku, MJ = 100 m,
- Vyhotovenie geometrického plánu bez vytýčenia v teréne na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN, MJ = 100 m,
- Vyhotovenie geometrického plánu bez vytýčenia v teréne na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN, MJ = 100 m,
- Vyhotovenie geometrického plánu s vytýčením v teréne na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN, MJ = 100 m,
- Vyhotovenie geometrického plánu s vytýčením v teréne na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN, MJ = 100 m,
- Vyhotovenie geometrického plánu bez vytýčenia v teréne na majetkoprávne usporiadanie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN, MJ = 1 ha,
- Vyhotovenie geometrického plánu bez vytýčenia v teréne na majetkoprávne usporiadanie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN, MJ = 1 ha,
- Vyhotovenie geometrického plánu s vytýčením v teréne na majetkoprávne usporiadanie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN, MJ = 1 ha,
- Vyhotovenie geometrického plánu s vytýčením v teréne na majetkoprávne usporiadanie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN, MJ = 1 ha,
- Vyhotovenie geometrického plánu na obnovu hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí bez vytýčenia v teréne, MJ = 1 ha,
- Vyhotovenie geometrického plánu na obnovu hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí s vytýčením v teréne, MJ = 1 ha,
- Prešetrenie majetkoprávnych vzťahov v k.ú. kde nie je vyhotovený Register obnovenej evidencie pozemkov, MJ = 1 ha
- Náklady na vybudovanie bodového poľa, MJ = 1 bod,
- Cena 1 ks elaborátu pri vyhotovení elaborátu nad stanovený počet, MJ = 1 ks elaborátu
Iné podmienky:
- Vytyčovací náčrt sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach,
- Geometrický plán sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach,
- Ak je rozsah výkonov menší ako 2 MJ, účtujú sa 2 MJ,
- Pri geometrickom pláne na oddelenie stavby a pozemku tvorí mernú jednotku súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa majetkoprávne usporiadava a súčet omerných mier stavby,
- Pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz,
- V cene nebudú zahrnuté náklady za poskytovanie východiskových podkladov z operátu katastra nehnuteľností, tieto sa účtujú zvlášť.
- Geometrický plán bude objednávateľovi dodaný aj v digitálnej podobe vo formáte *.dgn a *.vgi

e) Operatívnosť a promptnosť dodržania termínu dodávky.

f) Komplexnosť riešenia majetko - právneho usporiadania nehnuteľnosti a progresívnosť návrhu.

g) Prezentáciu doterajších skúseností v rámci lesného hospodárstva.

h) Prezentáciu doterajších skúseností v rámci SR.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
a) Uchádzačom súťaže, ktorí nesplnili bod. č. 5 a bod č.6, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že nesplnili podmienky účasti.

b) Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak vyhlasovateľ zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, môže byť dôvodom na vyradenie z obchodnej-verejnej súťaže.

c) Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré obsahujú uvedené náležitosti a spĺňajú uvedené podmienky.

d) Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude:
cena práce – posúdenie ponúkaných cien podľa jednotlivých výkonov bude vypočítané ako pomer medzi najnižšou ponúkanou cenou a ponúkanou cenou konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 60 (max. možný počet bodov bude 60).
referencie – posúdenie referencií bude podľa tabuľky v prílohe ako priemerná hodnota referencií jednotlivých odberateľov, pričom vyhlasovateľ zohľadní váhu objemu prác pre jednotlivých odberateľov (max. počet bodov bude 20). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na overenie a prehodnotenie referencií od odberateľov.
technické zabezpečenie – vyhodnotenie bude urobené pridelením bodov pre technické vybavenie v rozpätí 0 – 20 bodov (od nevyhovujúceho pre predmet súťaže s 0 bodmi až po absolútne postačujúce s 20 bodmi).

Tí uchádzači, ktorí splnili všetky kritériá postúpia do užšieho kola – e-aukcii.

Podrobnejšie informácie o výmere pozemkov a počte stavieb k súťažným podkladom budú záujemcom k dispozícii na Odštepnom závode v Považskej Bystrici, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica, kontaktná osoba: Mária Haviarová, tel.: 042/4378233,

10. Spôsob predkladania súťažných návrhov:

Žiadame, aby záujemca o obchodno-verejnú súťaž predložil svoju ponuku na adresu:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Do ponuky treba uviesť kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, číslo mobilu a e-mailovú adresu, potrebné pre zaslanie elektronickej pozvánky do elektronickej aukcii.

Všetky výdavky spojené s návrhom do obchodnej-verejnej súťaže znáša navrhovateľ.

Návrhy žiadame zaslať doporučene tak, aby najneskôr v lehotedo 14.3.2011 do 13,00 hodiny boli doručené na vyššie uvedenú adresu.

Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na vyhotovenie geometrických plánov - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ

Bližšie informácie: Ing. Róbert Dobiš, generálne riaditeľstvo, tel.kontakt: +421 48 444 125, mobil: +421 918 444 125, e-mail: robert.dobis@lesy.sk

V prípade , že obálky budú doručené po stanovenom termíne, tieto nebudú akceptované. Vyhlasovateľ ich vráti záujemcovi neotvorené.
Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

Vyhlasovateľ vyhodnotí návrhy do 20 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov a oznámi uchádzačom termín konania elektronickej aukcie.

V prípade konania elektronickej aukcie vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi prijatie návrhu do 7 pracovných dní od konania elektronickej aukcie.

Uchádzačom súťaže, ktorí v nej neuspeli, vyhlasovateľ bezodkladne oznámi, že ich návrh bol odmietnutý.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez vyhodnotenia uchádzačov, alebo neprijať žiaden súťažný návrh.

 

                                                                                                                                                                                                 Ing. Igor Viszlai v.r.
                                                                                                                                                                                                  generálny riaditeľ