OZ Čadca verejná obchodná súťaž VN N. Bystrica

Obchodná verejná súťaž - II. PHO VN Nová Bystrica – povodňové škody

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, Čadca

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom uzavretia Zmluvy o dielo na dodávku stavebných prác na stavebnej akcií

„II. PHO VN Nová Bystrica – povodňové škody“.

Ponuky možno podávať v termíne do 19.4.2010 písomne alebo osobne na adrese:

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca, Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01Čadca.

Súťažné podmienky