OZ Námestovo - verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž OZ Námestovo na zimnú údržbu lesnej dopravnej siete a opravy a údržbu lesných ciest a zvážnic
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Námestovo
podľa § 281 Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nasledovné akcie:
  • zimná údržba lesnej dopravnej siete na rok 2010

  • oprava a údržba lesných ciest a zvážnic na rok 2010

Príloha: Súťažné podmienky