OZ Žilina - verejná obchodná súťaž

Ťažba a približovanie dreva lanovkami

LESY Slovenskej republiky, š.p.,  Odštepný závod Žilina

vyhlasuje

verejnú obchodnú súťaž na

 

Ťažbu dreva a približovanie dreva lanovkami na LS Martin

 

Súťažné podmienky na stiahnutie