Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín