Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Ján

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín