Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Pestovateľská činnosť na r. 2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy, 1. časť- celoplošná príprava pôdy bez klčovania; spojená s klčovaním

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín