Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Pestovateľská činnosť na r. 2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy, 2. časť- celoplošná príprava pôdy frézovaním

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín