Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 – 2017 (9591 – MSS)

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 – 2017 (9591 – MSS)

 Informácia o otváraní ponúk – časť ponuky označenej ako „Kritériá“