Rekonštrukcia rekreačnej chaty – hájenka Tepličné

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Rimavská Sobota

OZ Rimavská Sobota realizoval obstarávanie – obstaranie stavebných prác verejnou súťažou formou podprahovej zákazky, s názvom „Rekonštrukcia rekreačnej chaty – hájenka Tepličné“, na ktorú výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku VO č.69/2013 zo dňa 09.04.2013 pod č.5373-WYP.

Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo 17.5.2013, zápisnicu GR podpísal 21.5.2013. Víťazným uchádzačom sa stala firma:

Ing. Július Kisbenedek - ABAKUS, Tomašovská 46, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 34226982 s víťaznou ponukou vo výške 69.766,88 € bez DPH.