Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Vypracovanie PD na akciu - Rekonštrukcia lesnej cesty Živice_Slaná

Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu - Rekonštrukcia lesnej cesty Živice_Slaná

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vzorový návrh zmluvy