Výmena rozvodov vody vrátane dodávky a montáže zdravotechniky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

16.12.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vodárenské práce „výmena rozvodov vody vrátane dodávky a montáže zdravotechniky“ – Hájenka Prakovce 87 v predpokladanej hodnote 2 392,31 € bez DPH uchádzačovi Hazer Miloš, Jasuschova 26, Košice 040 23.