Zasadnutie výboru Pro Silva

4. februára 2015 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2015. Rok 2014 bol bohatý na akcie, konané predovšetkým pri príležitosti 25. výročia činnosti hnutia Pro Silva na Slovensku. Členovia výboru, ktorý bude naďalej pracovať v nezmenenom zložení, sa zhodli na tom, že na aktívne šírenie myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa je potrebné pokračovať v organizovaní odborných terénnych exkurzií a vydávaní odbornej literatúry, k čomu bude smerovať činnosť Pro Silva aj v r. 2015.
V tomto roku chcú činnosť organizácie zamerať tiež na podporu vytvárania trvalo viacetážových porastov prostredníctvom ich zapracovania do programov starostlivosti o les. Väčšiu informovanosť chcú zabezpečiť predovšetkým medzi neštátnymi lesníckymi subjektami s cieľom ich postupného širšieho zapájania do systému prírode blízkeho obhospodarovania lesov.

Akcie, uskutočnené s participáciou hnutia Pro Silva Slovakia v roku 2014

1. 14.5.2014-18.5.2014 odborné exkurzie pre 20 lesníkov z Chorvátska ( lesy Dalmácie) /VŠLP Zvolen mozaikové porasty, podrastový hospodársky spôsob, TANAP stav lesov po kalamite, Dobročský prales, Badínsky prales, mozaikové porasty Počuvadlo, lesy mesta Zvolen.

2. 21.5.2014 – celoslovenský odborný seminár k 25. výročiu založenia organizácie Pro Silva „25. rokov hnutia PRO SILVA na Slovensku, stav a vízie do budúcnosti“, TU Zvolen, 118 účastníkov.

3. 29.5.2014 – OZ Prešov, LS Hanušovce - Lesnícky deň Pro Silva, organizovaný pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku, 75 účastníkov z regiónu východného Slovenska.

4. 15.- 16. 6. 2014- exkurzia Lesnickeho spolku z Brandenburgu. 44 účastníkov na objektoch PRO SILVA LS Duchonka a v oblasti VŠLP TU Zvolen, DO Donovaly, Badínsky prales.

5. 17.6.2014 – OZ Námestovo, LS Paráč - Lesnícky deň Pro Silva, organizovaný pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku, 80 účastníkov z regiónu stredného a severného Slovenska.

6. Jún 2014. Spomienka 15. výročia najväčšej vetrovej kalamity v dejinách slovenského lesníctva (1999) LS Duchonka. Za účasti MP, GR , TU, NLC, štátna správa - lesné úrady, ŽP, ŠOP“ , OZ Trenčín, OZ Levice. Téma: Príčiny - stav porastov po kalamite- poučenie, 89 účastníkov. 

7. Jún 2014. Výroba a umiestnenie symbolického pamätníka 25. rokov hnutia PRO SILVA na Slovensku /dielec 583 VŠLP TU Zvolen/.

8. 19.6.-20.6.2014 - odborná exkurzia pre Lasy panstwowe Poznaň, Ing. Lemke Daniel, /VŠLP TU Zvolen, mozaikové porasty, bukový výberkový les, uvoľňovacie prebierky pri buku a dube.Badínsky prales.

9. 30.6.2014-4.7.2014 - odborná exkurzia pracovníkov katedry pestovania lesa Lesníckej fakulty Zágreb/ akademik Matič, akademik Anič, prof. Oršanič, prof. Vukelič, prof. Pernar, doc. Dr. Mikac, /. Problematika kreovania a pestovného usmerňovania mozaikových porastov, výskum a výsledky z bukových pralesov východného Slovenska. 

10. 19.8.2014 – odborná exkurzia pre Spolok lesníkov Hessensko, Ing. Julius Durst, /mozaikové porasty VŠLP TU Zvolen, bukový výberkový les, výberkové lesy Mistríky-Donovaly/.

11. 10.9.2014 - celoslovenský lesnícky deň Pro Silva so zameraním na návrh komplexu lesov lokality Aboď s ponechaním na prirodzený vývoj „ Manažment prírodného lesa Aboď- východiská a perspektívy“, Mestské lesy Košice, 60 účastníkov.

12. 18.9.2014 – OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná - pracovná porada pestovateľov v rámci LSR, š.p. s terénnymi ukážkami prírode blízkeho obhospodarovania lesa v oblasti Nízkych Tatier, 25 účastníkov.

13. 10.10.2014 - školenie pre pracovníkov VŠLP TU Zvolen z problematiky kreovania mozaikových porastov, 10 účastníkov.

14. Publikačná činnosť v časopise Lesník v sekcii Pro Silva a v časopise Lesokruhy