Postúpenie užívania poľovných revírov

Postup a zásady podniku LESY Slovenskej republiky, š.p. pri zhromaždeniach vlastníkov poľovných pozemkov poľovných revírov, ktorých užívanie bude postúpené zmluvou inému užívateľovi ako podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.  
 1. O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhodujú vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 5 a § 11 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení (ďalej len zákon o poľovníctve) na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len zhromaždenie). Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou počítanou z výmery všetkých poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru.
 2. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len podnik) na zhromaždení vykonáva práva vlastníka v zmysle § 5 ods. 2 zákona o poľovníctve.
 3. V prípade, ak podnik nie je zvolávateľom zhromaždenia, musí byť pozvánka na zhromaždenie doručená do sídla podniku minimálne 30 pracovných dní pred jeho konaním. 
 4. V prípade, že podnik vyzve zvolávateľa, aby preukázal splnenie náležitostí podľa § 5 ods. 3 zákona o poľovníctve, zvolávateľ musí túto skutočnosť preukázať (mailom, listom) minimálne 5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia.
 5. V prípade, že zvolávateľ nesplní podmienky podľa bodu 3 a 4, podnik zváži účasť svojho zástupcu na zhromaždení.
 6. Podnik sa nezúčastní na zhromaždeniach, ktoré sú zvolané spravidla viac ako 12 mesiacov pred ukončením platnej zmluvy o užívaní poľovného revíru, počítaných do dňa ukončenia platnej zmluvy. Podnik zváži účasť, ak predmetom zhromaždenia je ukončenie platnej zmluvy o užívaní poľovného revíru, alebo zmena hranice poľovného revíru.
 7. Zhromaždenia sa za podnik zúčastní zástupca s poverením podpísaným štatutárnym orgánom podniku (ďalej len splnomocnenec).
 8. V prípade, ak poľovné pozemky v správe podniku dosahujú podiel

 

 1. do 1/2 výmery poľovného revíru, splnomocnenec podá návrh na rozhodnutie o výške náhrady za užívanie poľovných pozemkov – druh pozemku: lesné pozemky vo výške min. 3,00 €/ha/rok a hlasuje za tento návrh, príp. hlasuje za vyšší návrh podaný inou oprávnenou osobou na zhromaždení,
 2. od 1/2 do 2/3 výmery poľovného revíru, splnomocnenec podá návrh na rozhodnutie o výške náhrady za užívanie poľovných pozemkov druh pozemku: lesné pozemky vo výške min. 6,00 €/ha/rok a hlasuje za tento návrh, príp. hlasuje za vyšší návrh podaný inou oprávnenou osobou na zhromaždení.

 

 1. Ak podnik postupuje užívanie poľovného revíru, v ktorom štát vlastní viac ako dve tretiny poľovných pozemkov inej osobe, užívateľa poľovného revíru vyberie na základe obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
 2. V prípade viacerých uchádzačov o užívanie poľovného revíru splnomocnenec podá návrh, že užívateľ bude vybratý na základe preukázateľne a zákonne deklarovanej najvyššej podpory z radov vlastníkov poľovných pozemkov mimo podpory štátnych organizácií.
 3. Splnomocnenec ďalej podá návrh, že na zhromaždení zvolení splnomocnenci sú oprávnení uzatvoriť zmluvu o užívaní poľovného revíru s budúcim užívateľom poľovného revíru vo výške náhrady odsúhlasenej na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru a hlasuje za tento návrh.
 4. Užívateľ poľovného revíru je povinný do 10 dní od zaevidovania zmluvy o užívaní poľovného revíru na príslušnom okresnom úrade zaslať zmluvu a notársku zápisnicu zo zhromaždenia na adresu sídla podniku: LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.