Štátny podnik sa ohradzuje voči tvrdeniam MŽP SR

Banská  Bystrica 25.01.2022

Ohradzujeme sa voči tvrdeniam zo strany ministra životného prostredia Jána Budaja vo veci údajného nekorektného prístupu LESOV SR pri prevode pozemkov do správy Štátnej ochrany prírody. Je nanajvýš nepatričné neustále zavádzanie a manipulovanie verejnosti, čo sa týka oficiálnych vyjadrení predstaviteľov ochrany prírody  k problematike správy štátnych pozemkov LESMI SR š.p. Paradoxné je, že súčasnému správcovi je vytýkané to, čo mu ukladá vykonať zákon a navyše, čo už orgány ochrany prírody v minulosti odobrili.

Od počiatku sme upozorňovali ministerstvo životného prostredia na vecné a legislatívne nedostatky, a nie domyslený spôsob prevodu pozemkov, ako aj ďalšie nakladanie s ním Štátnou ochranou prírody.

Proces prevodu správy pozemkov nie je jednoduchá záležitosť. Súčasná platná legislatíva  presne stanovuje, aké náležitosti a postupy musia byť splnené, aby bol proces v súlade so zákonom. Hovoríme o prevode majetku v stovkách miliónov eur, štátny podnik LESY SR ako správca majetku, poverený jeho hospodárnym nakladaním, si nedovolí žiadnym spôsobom vychýliť z postupov ako ukladá platná legislatíva.

LESY SR  dodnes nedostali žiadnu oficiálnu žiadosť od MŽP alebo ŠOP SR o prevod nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ani ponuku na spoluprácu pri špecifikácii nehnuteľností, ktoré majú byť predmetom prevodu.

Do dnešného dňa nebola zriadená ani koordinačná komisia na riadenie prevodu pozemkov. Navyše LESY SR finalizujú transformačný proces vlastnej organizácie a pracovníci, ktorí sa majú podieľať na prácach pre ochranu prírody musia (aby nedošlo k porušeniu legislatívy) ukončiť hlavne proces transformácie. 

 

STANOVISKO (PDF, 606 kB)